Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz rzeczowy publikacji zamieszczonych w Biuletynach RIO w 2000 roku

 

 

Nr Biuletynu

Strona

I. Z PRAC KOLEGIUM

   

1.

Wyniki badania uchwał budżetowych na 2000 rok

1

2-3

2.

Opiniowanie przez RIO w Opolu sprawozdań z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych w 1999r.

1

3-4

3.

Wyniki badania uchwał organów gmin, powiatów i samorządu województwa zmieniających budżety na 2000 rok oraz innych uchwał w sprawach finansowych

2

2-4

4.

Wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2000r.

3

2-4

     

II. ANALIZY

   

1.

Finanse gmin województwa opolskiego w latach 1996 – 1998

Nr Specjalny

 

2.

Realizacja budżetów gmin województwa opolskiego w 1999 roku

1

3-4

3.

Dochody i wydatki miasta na prawach powiatu – Opola w 1999 roku

1

24-28

4.

Dochody i wydatki samorządowego województwa opolskiego za 1999 rok

2

6-9

5.

Dochody i wydatki powiatów województwa opolskiego za 1999 rok

2

10-18

6.

Wydatki w formie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 1999 roku w województwie opolskim

3

6-11

     

III. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

   

1.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu naruszenia zasady, formy i trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego

1

35-37

2.

Działalność Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w roku 1999

1

38-39

     

IV. KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMIN

   

1.

Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle uprawnienia do zgłaszania zastrzeżeń

2

19-23

2.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych stwierdzone w toku kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w 1999 roku w I kwartale 2000r.

3

12-15

     

V. GOSPODARKA FINANSOWA

   

1.

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1

29-32

2.

Ewidencja księgowa kredytów i pożyczek w budżecie jednostki samorządu terytorialnego /cz.I/

1

32-34

3.

Ewidencja księgowa wybranych operacji gospodarczych /cz.II/

2

24

4.

Ujmowanie w księgach rachunkowych i sprawozdawczości dochodów z mienia komunalnego w sytuacji, gdy gmina powierzyła gospodarowanie nim innej jednostce

2

26-26

5.

Nowa klasyfikacja środków trwałych a podatek od nieruchomości

2

28-30

6.

Badanie sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej

3

15-23

7.

Środki pieniężne i rachunki bankowe w ewidencji urzędu jednostki samorządu terytorialnego

3

24-28

     

Pytania i odpowiedzi

   

-

Zwrot kosztów radnego z tytułu dojazdu na posiedzenie komisji i sesji

1

43

-

Umorzenie należności za pobyt wychowanka w domu dziecka

1

43

-

Dofinansowanie budowy składowiska odpadów oraz Jednostek Gaśniczych Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie prowadzenia przez gminę z terenu powiatu akcji ratownictwa ekologicznego

1

44

-

Dofinansowanie linii komputerowej dla Policji ze środków na przeciwdziałanie Alkoholizmowi

1

44

-

Opłaty ponoszone przez nauczycieli za użytkowanie gruntów

1

44

-

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis podstawowy, świadczenie urlopowe dla nauczycieli

2

34-35

-

Składki na ubezpieczenia społeczne

2

35-36

-

Porozumienie pomiędzy gminą a spółdzielnią w sprawie utworzenia terenu rekreacyjnego

2

37

-

Dotacje z budżetu miasta na remont budynku PSSE oraz dla Caritas

2

38

-

Składki na ubezpieczenia społeczne

3

35-36

-

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli finansowane z ZFŚS

3

36-37

-

Udział czynu społecznego w zadaniu inwestycyjnym gminy a procedura przetargowa

3

38-39

-

Podział zamówienia publicznego na części

3

38-39

-

Partycypacja w kosztach remontu i modernizacji drogi wojewódzkiej

3

38-40

-

Stypendia socjalne i za wyniki w nauce

3

40

-

Nagrody pieniężne i za szczególne osiągnięcia sportowe

3

40

-

Dotacja z budżetu powiatu dla Zrzeszenia producentów Rolnych

3

40

-

Sprzedaż części materiałów promocyjnych przez Urząd Miejski

3

41

-

Obliczanie “wolnych środków”

3

41-42

     

VI. PODATKI

   

1.

Nowe regulacje prawne związane z działalnością organów podatkowych gmin

3

30-33

     

Pytania i odpowiedzi

   

-

Opodatkowanie powierzchni użytkowej budynku– wejścia do klatek schodowych, do biura, do piwnic

2

38

-

Podatek VAT w gminie

3

37

-

Zbywanie wierzytelności podatkowej gminy sobie trzeciej

3

42

-

Obowiązek podatkowy najemcy lokalu, będącego własnością Skarbu Państwa lub gminy

3

42

 

VII. WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE URZĘDÓW CENTRALNYCH

     

Gospodarka finansowa

   

1.

Interpretacje Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości

2

39

2.

Zaciągnięcie kredytu jako usługa w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych

2

42

3.

Włączanie do budżetu środków z Krajowego Urzędu Pracy

3

43

4.

Odsetki od środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

3

43

5.

Interpretacja art. 87 d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. O ochronie i kształtowaniu środowiska

3

44

     

Podatki

   

1.

Określenie nazwy organu podatkowego właściwego do wydania decyzji

1

45

2.

Zaniechanie poboru wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

1

45

3.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej

2

39

 

Wersja XML