Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz rzeczowy publikacji zamieszczonych w Biuletynach RIO w 2001 roku

 

 

 

Nr Biuletynu

Strona

I. Z PRAC KOLEGIUM

   

1.

Wyniki badania uchwał budżetowych na 2001 rok.

1

2-3

2.

Wyniki opiniowania przez RIO w Opolu sprawozdań z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych za 2000 r.

2

2-4

3.

Wyniki opiniowania wniosków Komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium oraz badania uchwał w sprawie absolutorium.

2

4-6

4.

Wyniki badania uchwał organów gmin, powiatów i samorządu województwa zmieniających budżety na 2001 rok oraz innych uchwał w sprawach finansowych.

3

2-4

5.

Wyniki opiniowania projektów budżetów na 2002r.

4

2-5

     

II. ANALIZY

   

1.

Analiza w zakresie bilansowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i źródeł pokrycia deficytu budżetowego w latach 1993-1999.

1

4-9

2.

Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2000r.

2

10-40

3.

Dochody gmin w latach 1999 - 2000 realizowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 w porównaniu z dochodami realizowanymi na podstawie ustawy o finansowaniu gmin.

3

8-16

     

III. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

   

1.

Orzeczenie Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1

3

4

40-42

37-42

26-29

       

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

1.

Uczciwa konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1

35-39

2.

Zamówienia publiczne po nowelizacji.

3

17-22

3.

Ustawa o zamówieniach publicznych - kolejne zmiany.

4

9-11

     

V. KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMIN

   

1.

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wydatkowania w latach 1997-1999 środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2

44-47

2.

Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2001 r.

4

12-16

     

VI. GOSPODARKA FINANSOWA

   

1.

Granice prawne udzielania pomocy i finansowania zadań innych jednostek samorządu terytorialnego.

1

26-30

2.

Nowa sprawozdawczość budżetowa.

1

30-34

3.

Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego w świetle zapisów ustaw ustrojowych i ustawy o finansach publicznych.

2

41-44

4.

Zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

2

48-61

5.

Rachunkowość podmiotów sektora finansów publicznych w 2001 roku.

3

22-26

6.

Sprawozdawczość budżetowa a ewidencja księgowa w samorządowych jednostkach budżetowych.

3

27-29

7.

Ewidencja księgowa wydatków inwestycyjnych.

3

30-33

8.

Zadania jednostek samorządu terytorialnego związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3

34-37

9.

Zasady funkcjonowania konta 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych” w organie podatkowym gminy.

4

17-22

10.

Nadwyżka środków obrotowych w zakładach budżetowych.

4

23-25

     

Pytania i odpowiedzi

   

-

Opłacanie składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez instytucje kultury

1

42

-

Finansowanie badań glebowo - rolniczych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

1

43

-

Środki uzyskane z tytułu sprzedaży folderów promujących gminę

1

43

-

Dotacje na działalność kulturalną mniejszości narodowych

1

44

-

Zwrot kosztów za jazdy lokalne pracowników

1

44

-

Środki pochodzące z opłat, będących warunkiem wyrejestrowania pojazdu

2

61

-

Zwrot opłaty skarbowej

2

61

-

Pożyczka z budżetu miasta na sfinansowanie wypłat zasiłków dla bezrobotnych

3

42

-

Zakupy inwestycyjne ze środków własnych w zakładzie budżetowym

4

29

-

Gospodarka finansowa sołectwa

4

30

       

VII. WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE URZĘDÓW CENTRALNYCH

     

Gospodarka finansowa

   

1.

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez gminy.

1

45

2.

Odsetki od środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1

46

3.

Nowa klasyfikacja budżetowa.

1

47-50

4.

Klasyfikacja budżetowa.

2

64-66

5.

Potrącenia z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

3

43

6.

Odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku środków specjalnych.

3

43

7.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

3

43-44

8.

Opinie Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (oferty częściowe).

4

32

       

Podatki

   

1.

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach podatku od nieruchomości od niektórych rodzajów budowli.

1

50-51

2.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej.

1

51-52

3.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

1

52

4.

Zasady dystrybucji znaków opłaty skarbowej, sądowej oraz urzędowych blankietów wekslowych.

1

52

5.

Opłata administracyjna od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

1

53

6.

Zwolnienie od opłaty skarbowej podań i załączników w sprawie umorzenia zaległości.

1

53

7.

Opłaty za wydanie dowodu osobistego.

1

54

8.

Opłata skarbowa od zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

1

54

9.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli liniowych.

2

62

10.

Obowiązek podatkowy najemcy części nieruchomości.

2

62

11.

Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem

“Lz”.

2

63

12.

Podania i załączniki do podań niepodlegające zwolnieniu od opłaty skarbowej.

2

63

13.

Opłata skarbowa od wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2

64

14.

Opłata skarbowa od opinii sanitarnej.

2

64

15.

Zwolnienia od opłaty skarbowej jednostek budżetowych.

4

32-33

16.

Opłata skarbowa od zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracownika.

4

33

17.

Podanie jako przedmiot opłaty skarbowej.

4

33

18.

Opłata skarbowa od dokumentów przewozowych.

4

34

 

Wersja XML