Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz rzeczowy publikacji zamieszczonych w Biuletynach RIO w 2003 roku

 

 

Nr Biuletynu

Strona

I. Z PRAC KOLEGIUM

   

1.

Wyniki badania uchwał budżetowych na 2003 rok.

1

2-5

2.

Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za 2002 r.

2

2-3

3.

Wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2003 r.

3

2-4

     

II. ANALIZY

   

1.

Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2002 r.

1

8-45

2.

Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych w latach 2001-2002.

2

11-38

3.

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego.

3

8-20

     

III. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

   

1.

Działalność komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 2002 r.

2

44-48

       

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

1.

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 28 sierpnia 2003 roku - konsekwencje dla zamawiających.

3

21-25

2.

Wykonywanie zamówień publicznych w świetle wyników kontroli przeprowadzonych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Opolu w 2002 roku.

3

26-34

     

V. GOSPODARKA FINANSOWA

   

1.

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2001-2002 w zakresie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji majątku.

1

46-50

2.

Środki specjalne samorządowych jednostek budżetowych.

2

39-43

3.

Opodatkowanie obiektów budowlanych w elektroenergetyce.

3

26-34

     

Pytania i odpowiedzi

   

-

Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1

54

-

Dostęp komisji rewizyjnej do funduszu płac i nagród przyznawanych kierownictwu urzędu oraz wykazu dokonanych umorzeń i odwołań

1

55-56

-

Finansowanie z budżetu gminy remontu ogrodzenia cmentarza i domu pogrzebowego

1

56

-

Udostępnianie informacji o zobowiązaniach podatkowych podmiotu na rzecz gminy

2

63

-

Finansowanie z budżetu gminy kosztów transportu i utylizacji padłych zwierząt

2

64

-

Fundusz remontowy w zakładzie budżetowym

2

65

-

Wynagrodzenie Komendanta Miejsko-Gminnego OSP

3

57-58

-

Wykorzystanie środków przekazanych klubom sportowym w formie dotacji

3

58

       

VI. WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE URZĘDÓW CENTRALNYCH

     

Gospodarka finansowa

   

1.

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organami straży granicznej.

2

66

       

Podatki

   

1.

Opłata targowa.

1

57

2.

Opłata skarbowa od zezwolenia wydanego podmiotowi zagranicznemu.

1

57-58

3.

Opłata skarbowa od pełnomocnictw.

1

58

4.

Opłata skarbowa od udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

1

59

5.

Opłata skarbowa od wniosków w sprawie wymiany praw jazdy.

1

59

6.

Zwrot podatków od środków transportowych - transport kombinowany.

1

60-61

7.

Postępowanie egzekucyjne w administracji a restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych.

1

61-62

8.

Podatek od nieruchomości służących działalności leśnej.

2

66-67

9.

Podatek od środków transportowych.

3

59-60

10.

Zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej a podatek od nieruchomości.

3

61

11.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

3

61-63

  

 

 

 

Wersja XML