Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Podstawą prawną działania izby jest ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. tekst jednolity z 2022 r., poz. 1668), znajdująca umocowanie w art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym, że regionalne izby obrachunkowe są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych izby są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej:

 1. jednostek samorządu terytorialnego;
 2. związków metropolitalnych;
 3. związków międzygminnych;
 4. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
 5. związków powiatów;
 6. związków powiatowo-gminnych;
 7. stowarzyszeń powiatów;
 8. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
 9. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Ponadto działalność regionalnych izb obrachunkowych regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1747).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

Wersja XML