Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX. Pozostałe

XX. Pozostałe

 

Tytuł: Koszty upomnienia jako niepodatkowa należność budżetowa.
Autor: I. Wołczak-Ciecierska
Źródło: FK 10/15, s. 43      

Tytuł: Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym.
Autor: J. Rzymowski
Źródło: FK 9/15, s. 55

Tytuł: Niedopuszczalność wprowadzenia przez gminę dodatkowej opłaty na podstawie uchwały niebędacej aktem prawa miejscowego.
Autor: K. Grobicka-Madej
Źródło: FK 9/15, s. 39

Tytuł: Udzielanie informacji komornikowi sądowemu przez gminny organ podatkowy.   
Autor: K. Kazyaka
Źródło: Finanse publiczne 11/15, s. 47

Tytuł: Porozumienie w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami.     
Autor: Z. Wojdylak-Sputowska, A. Sputowski
Źródło: Finanse publiczne 4/15, s. 54  

Tytuł: Zbieg egzekucji  sądowej i administracyjnej.   
Autor: A. Paluch
Źródło: Finanse publiczne 5/15, s. 59

Tytuł: Kontrowersje wokół definicji legalnej gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ustawie o podatkach I opłatach lokalnych. Glosa do wyroku NSA w warszawie z 22.01.2014 r., II FSK 130/12 
Autor: P. Borszowski, K. Stelmaszczyk            
Źródło: FK 4/15, s. 41

Tytuł: Zasady obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji.
Autor: W. Grześkiewicz            
Źródło: FK 4/15, s. 25 

Tytuł: Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – danina publiczna czy opłata cywilnoprawna. 
Autor: K. Siwek
Źródło: FK 3/15, s. 28

Tytuł: Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym a uwarunkowania prawno-faktyczne.
Autor: K. Surówka         
Źródło: FK 10/14, s. 5 

Tytuł: Zastosowanie zasady adekwatności dochodów do zadań jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: D. Wyszkowska
Źródło: FK 7-8/14, s. 13

Tytuł: Instrumenty nowoczesnego zarządzania finansami w kontekście efektywności, sprawności i skuteczności działania jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: M. Poniatowicz
Źródło: FK 7-8/14, s. 5  

Tytuł: Prowadzenie zasobu geodezyjnego, zajęcie pasa drogowego – klasyfikacja opłat.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 5/14, s. 55

Tytuł: Prawna problematyka egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Autor: G. Nowaczyk
Źródło: FK 5/14, s. 46

Tytuł: Dostosowanie polskich regulacji prawnych do przepisów prawa unijnego mających na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych.
Autor: A. Młynarczyk  
Źródło: FK  3/14,  s.7

Tytuł: Nowelizacja ustawy o finansach publicznych.
Autor: D. Woźniak.       
Źródło: Finanse publiczne 2/14, s. 54

Tytuł: Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 
Autor: M. Bielikow, A. Kwella       
Źródło: FK 9/13, s. 33

Tytuł: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji.  
Autor: M. Paczocha       
Źródło: FK 7-8/13, s. 5

Tytuł: Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości. 
Autor: P. Świaniewicz, J. Neneman, J. Łukomska       
Źródło: FK 7-8/13, s. 25 

Tytuł: Artykuł 243 ufp – nieuzasadnione obawy samorządów.
Autor: W. Janek       
Źródło: Finanse publiczne 5/13, s. 59

Tytuł: Informacja o ulgach a ochrona danych osobowych.
Autor: M. Binaś       
Źródło: Finanse publiczne 5/13, s. 40

Tytuł: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Autor: A. Michalec 
Źródło: Finanse publiczne 4/13, s. 58

Tytuł: Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta do umocowania innych osób.
Autor: A. Ciąglewicz-Miśta 
Źródło: Finanse publiczne 2/13, s. 59

Tytuł: Zmiany w ustawie o finansach publicznych.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak 
Źródło: Finanse publiczne 2/13, s. 56

Tytuł: Wybrane zagadnienia uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury.

Autor: B. Cieślak       
Źródło: FK 6/12, s. 31

 

Tytuł: Niekonstytucyjne zasady prowadzenia polityki rozwoju.
Autor: G. Karwatowicz
Źródło: Finanse publiczne 3/12, s. 62

 

Tytuł: Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi.
Autor: A. Ciąglewicz-Miśta 
Źródło: Finanse publiczne 3/12, s. 58

 

Tytuł: Zatrudnienie dyrektora instytucji kultury a przepisy przejściowe.  
Autor: P. Wieczorek 
Źródło: Finanse publiczne 3/12, s. 55

 

Tytuł: Obowiązki organizatorów instytucji kultury.
Autor: P. Wieczorek 
Źródło: Finanse publiczne 2/12, s. 48

 

Tytuł: Odwołanie dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia
Autor:  A. Wierzbicka 
Źródło: FK 5/12, s. 5

 

Tytuł: Szczególna odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych według ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
Autor: S. Płażek
Źródło: FK 10/11, s. 5

 

Tytuł: Rejestracja urzędu zamiast gminy.
Autor: D. Grzelka
Źródło: Finanse publiczne 9/11, s. 42

 

Tytuł: Klasyfikacja środków trwałych.
Autor: H. Barańska
Źródło: Finanse publiczne 4/11, s. 53

 

Tytuł: Nowe zasady gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych.
Autor: D. Adamek - Hyska. 
Źródło: Finanse publiczne 2/11, s. 59

 

Tytuł: Zmiana decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego na łączne zobowiązania pieniężne .

Autor: J. Matyja

Źródło: FK 4/11, s.35 

 

Tytuł: Wpływ ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych na zakres administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 

Autor: R. Suwaj
Źródło: FK 3/11, s. 5

 

Tytuł: Prawne formy finansowania samorządowych spółek prawa handlowego, działających w sferze użyteczności publicznej, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: M. Cilak

Źródło: FK 1-2/11, s. 72

Notatka: referat

 

Tytuł: Zasady przekazywania zadań jednostkom samorządu terytorialnego przez administrację rządową.
Autor: W. Gonet

Źródło: FK 1-2/11, s. 43

Notatka: referat

 

Tytuł: Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
Autor: M. Jastrzębska

Źródło: FK 1-2/11, s. 35

Notatka: referat

 

Tytuł: Problematyka legalności wydatków budżetowych samorządu i podstaw prawnych działalności gospodarczej gmin, powiatów i województw.
Autor: A. Borodo

Źródło: FK 1-2/11, s. 28

Notatka: referat

 

Tytuł: Granice swobody decyzyjnej/legislacyjnej samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań.
Autor: J. Salachna

Źródło: FK 1-2/11, s. 20

Notatka: referat

 

Tytuł: Problematyka kwoty długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych.
Autor: J. Chmielewski, G. Piecek

Źródło: FK 10/10, s. 15

 

Tytuł: Udzielanie pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: A. Ciąglewicz – Miśta, A. Talik

Źródło: Finanse publiczne 8/10, s. 60 

 

Tytuł: Likwidacja zakładu budżetowego a podatki .
Autor: A. Samelak

Źródło: Finanse publiczne 8/10, s. 26

 

Tytuł: Prawne możliwości udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy osobom poszkodowanym przez powódź i osuwiska.
Autor: G. Wróblewska

Źródło: FK 7-8/10, s. 114

 

Tytuł: Pomoc publiczna dla jednostek sektora finansów publicznych.
Autor: M. Kowalska

Źródło: Finanse publiczne 7/10, s. 32   

 

Tytuł: Wyliczanie wartości pomocy de minimis w rolnictwie.
Autor: S. Bach

Źródło: Finanse publiczne 6/10, s. 39

 

Tytuł: Ograniczanie możliwości zadłużania się j.s.t.
Autor: D. Woźniak

Źródło: Finanse publiczne 6/10, s. 54  

 

Tytuł: Granice prawne wydatków samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: W. Witalec

Źródło: FK 6/10, s. 44

 

Tytuł: Umarzanie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Autor: R. Trykozko
Źródło: FK 4/10, s. 66

 

Tytuł: Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinna posługiwać się jednostka samorządu terytorialnego?
Autor: B. Wołczak
Źródło: FK 3/10, s. 67    

 

Tytuł: Czy uchwały rad gmin w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej są w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych?
Autor: L. Etel
Źródło: FK 3/10, s. 34

 

Tytuł: Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty finansowoprawne.
Autor: W. Miemiec

Źródło: FK 1-2/10, s. 52

 

Tytuł: Znaczenie transferów z budżetu państwa w kształtowaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: A. Czudec

Źródło: FK 1-2/10, s. 102  

 

Tytuł: Publicznoprawne niepodatkowe należności budżetowe.
Autor: C. Wołoch
Źródło: Finanse publiczne 5/10, s. 39

 

Tytuł: Pracownicy likwidowanych jednostek.
Autor: K. Szymański
Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 54

 

Tytuł: Standardy kontroli zarządczej.
Autor: P. Wieczorek

Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 30

 

Tytuł: Rachunek dochodów własnych.
Autor: B. Fabin

Źródło: Finanse publiczne 3/10, s. 50

 

Tytuł: Zmiany w opłacaniu składek od lipca 2009 roku.
Autor: E. Kucharska, J. Lipka

Źródło: Finanse publiczne 9/09, s. 42 

 

Tytuł: VAT od sprzedaży przez gminę terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Autor: E. Rogala   
Źródło: FK 11/09, s. 42 

 

Tytuł: Czy należności i zobowiązania Funduszu Pracy powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, składanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy?
Autor: B. Wołczak  
Źródło: FK 10/09, s. 68 

 

Tytuł: Termin zapłaty należności podatkowych i cywilnoprawnych.

Autor: A. Dzięgiel - Matras

Źródło: Finanse publiczne 7/09, s. 51

 

Tytuł: Ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Autor: M. Fedorowicz, K. Nizioł

Źródło: Finanse publiczne 6/09, s. 22

 

Tytuł: Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej – formy działania i zasady finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Autor: I. Szymańska

Źródło: FK 6/09, s. 27 

 

Tytuł: Podatnik VAT – gmina czy urząd ?

Autor: M. Mucha

Źródło: Finanse publiczne 5/09, s. 26 

 

Tytuł: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Autor: R. Padrak

Źródło: Finanse publiczne 4/09, s. 54   

 

Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne.

Autor: J. Burzyński

Źródło: Finanse publiczne 3/09, s. 53

 

Tytuł: Sprawozdanie Rb-WS

Autor: A. Ryl

Źródło: Finanse publiczne 3/09, s. 25

 

Tytuł: Sprawozdanie F-03

Autor: M. Rypińska

Źródło: Finanse publiczne 2/09, s. 34

 

Tytuł: Nowa ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym – możliwości wykorzystania do realizacji zadań w sektorze publicznym.

Autor: W. Gonet

Źródło: FK 1-2/09, s. 87

 

Tytuł: Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach poddanych nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych.

Autor: A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk

Źródło: FK 1-2/09, s. 71

 

Tytuł: Realizacja projektów w formie partnerstwa. Cz. II

Autor: T. Bogusz

Źródło: Finanse publiczne 1/09, s. 59

 

Tytuł: Zasady techniki prawodawczej w procedurze podejmowania uchwał podatkowych.

Autor: L. Etel

Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 3-4/07, s. 30

 

Tytuł: Kontrasygnata skarbnika.

Autor: I. Popiel

Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 3-4/07, s. 39

 

Tytuł: Instytucje kultury.

Autor: I. Ogiba

Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 3-4/07, s. 42

 

Tytuł: Nowe zasady przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości po dniu 1 stycznia 2008 r. 

Autor: E. Wójcik
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 4/07, s. 15


Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Autor: M. Dylewski

Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 3/06, s. 12

 

Tytuł: Uchwały rad gmin jako źródło prawa podatkowego.

Autor: M. Kowalska

Źródło: Finanse publiczne 10/08, s. 57 

 

Tytuł: Rola skarbnika.

Autor: E. Berezowska

Źródło: Finanse publiczne 9/08, s. 57

 

Tytuł: Opłata partycypacyjna a gminne inwestycje budowlane.
Autor: R. Szarek
Źródło: FK 12/08, s. 50

 

Tytuł: Wykonanie wyroku TK z 24 czerwca 2008 r. .
Autor: J. Mikołajczyk
Źródło: Finanse Publiczne 11/08, s. 58


Tytuł: Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu ustawy o finansach publicznych.
Autor: W. Miemiec
Źródło: FK 10/08, s. 5

 

Tytuł: Czy w przypadku zwrotu między gminami części kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola na terenie innej gminy można mówić o instytucji porozumienia międzygminnego?
Autor: R. Trykozko
Źródło: FK 9/08, s. 59

 

Tytuł: Zasada jedności budżetu oraz samodzielności finansowej gminy a utworzenie funduszu sołeckiego.
Autor: A. Hanusz, A. Niezgoda
Źródło: FK 9/08, s. 5

 

Tytuł: Refundacja kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej a konieczność wskazania wyodrębnionego rachunku dochodów własnych i uprzednie wydatkowanie środków na ten cel z tego rachunku.
Autor: E. Czołpińska
Źródło: FK 7-8/08, s. 94

 

Tytuł: W jaki sposób podmioty spoza sektora finansów publicznych mogą partycypować w kosztach budowy, rozbudowy lub remontu drogi samorządowej?
Autor: L. Hanus
Źródło: FK 6/08, s. 65

 

Tytuł: Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego.
Źródło: FK 6/08, s. 5

 

Tytuł: Przedmiotowy zakres egzekucji administracyjnej.
Autor: W. Grześkiewicz
Źródło: FK 5/08, s. 5

 

Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach samorządu terytorialnego – zakres przedmiotowy i podmiotowy.
Autor: W. Gonet
Źródło: FK 5/08, s. 18


Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa i polityki Unii Europejskiej.
Autor: A. Klimas
Źródło: FK 1-2/08, s. 78


Tytuł: Charakter prawny umowy zawartej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej.

Autor: J. Siemieniako.

Źródło: FK 1-2/08, s. 43

Tytuł: Ponowna weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT poniesionego przez gminy przy budowie wodociągów i kanalizacji.
Autor: E. Rogala
Źródło: FK 1-2/08, s. 38


Tytuł: Dostęp do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Autor: M. Jabłoński
Źródło: FK 1-2/08, s. 5

Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna.
Autor: W. Dzierżanowski
Źródło: FK 12/07, s. 42

Tytuł: Kilka ważnych pytań o podatek VAT w gminach (cz.II).
Autor: E. Rogala
Źródło: FK 12/07, s. 38

 

Tytuł: Udostępnianie dokumentów w postaci elektronicznej.
Autor: M. Świerczyński
Źródło: Finanse Publiczne 11/07, s. 49

 

Tytuł: Odpowiedzialność głównego księgowego.
Autor: J. German
Źródło: Finanse Publiczne 4/07, s. 49

 

Tytuł: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Autor: J. Burzyński
Źródło: Finanse Publiczne 3/07, s. 12

 

Tytuł: Opłata dodatkowa za parkowanie.
Autor: K. Sobieralski
Źródło: Finanse Publiczne 3/07, s. 49

 

Tytuł: Użytkowanie wieczyste to jednak nie usługa.
Autor: M. Szczypiór
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 46

 

Tytuł: Decyzje w sprawie zwrotu dotacji.
Autor: J. Gumińska -Pawlic
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 46

 

Tytuł: Odwołanie od decyzji RIO.
Autor: D. Dolińska-Pierwoła
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 38

 

Tytuł: Przekształcenie i likwidacja jednostki.
Autor: K. Sawicka
Źródło: Finanse Publiczne 1/06, s. 54

 

Tytuł: Kilka ważnych pytań o podatek VAT w gminach (cz.I).
Autor: E. Rogala
Źródło: FK 11/07, s. 36


Tytuł: Możliwość zaskarżania do sądu administracyjnego kasacyjnych orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: P. Gryska
Źródło: FK 1-2/07, s. 5

Tytuł: Charakter prawny Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 1 stycznia 2006 r.
Autor: A. Branny
Źródło: FK 1-2/07, s. 13

Tytuł: Obliczanie wysokości opłaty za udostępnienie danych z prowadzonej przez gminy ewidencji ludności oraz warunki zwolnienia komorników sadowych od obowiązku wniesienia tej opłaty.
Autor: J. Brzeziński
Źródło: FK 1-2/07, s. 73

Tytuł: Głos w sprawie opodatkowania użytkowania wieczystego podatkiem od towarów i usług.
Autor: R. Skwarło
Źródło: FK 1-2/07, s. 82

Tytuł: Sytuacja wierzyciela hipotecznego po wygasnięciu użytkowania wieczystego.
Autor: I. Szymczak
Źródło: FK 1-2/07, s. 86

Tytuł: Sytuacja gmin wobec "niechcianych" nieruchomości w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Autor: I. Szymczak
Źródło: FK 5/07, s. 38

Tytuł: Antykorupcyjne ograniczenia i zakazy dotyczące radnych.
Autor: E. Wójcik
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/07, s. 5

Tytuł: Nowa ustawa o opłacie skarbowej - wybrane zagadnienia i problemy prawne.
Autor: U. Głod - van de Sanden
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/07, s. 5

Tytuł: Ograniczenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Źródło: Skarbnik 3/07, s.32

Tytuł: Czy samorząd wojewódzki może przystąpić do sp. z o.o., której celem jest wdrażanie projektu dotyczącego wykorzystania zasobów wód termalnych i energii odnawialnej oraz doradztwo dla przedsiębiorców i udział w innych spółkach kapitałowych?
Autor: I. Kołaczyńska-Wyszogrodzka
Źródło: FK 9/07, s. 58

 

Tytuł: Kierunki rowiązań prawnych ujętych w projektach aktów wykonawczych w zakresie uszczegółowiającym system finansów publicznych na bazie obowiązującej ustawy.
Autor: Ł. Wiernicki
Źródło: Skarbnik 2/06, s.3

Tytuł: Diabeł oświatowy tkwi w szczegółach.
Autor: S. Szelewa
Źródło: Skarbnik 2/06, s.36

Tytuł: Jawność finansów publicznych.
Autor: A. Talik
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/06, s.39

Tytuł: Nowa ustawa o finansach publicnych - perypetie jej uchwaleniem.
Autor: Ł. Wiernicki
Źródło: Skarbnik 1/06, s.36

Tytuł: Korupcja w administracji podatkowej w Polsce.
Autor:L. Syguła
Źródło: FK 3/06, s.50

Tytuł: Pierwszeństwo nabycia nieruchomościw ustawie o gospodarce nieruchomościami .
Autor: R. Padrak
Źródło: FK 4/06, s.59

Tytuł: Dostarczanie lokali socjalnych - nierozwiązany problem.
Autor: R. Szarek
Źródło: FK 4/06, s.73

Tytuł: Trzynasta pensja pracowników samorządowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2006 r..
Autor: B. Cudowski
Źródło: FK 5/06, s. 5

Tytuł: Odwołanie przez gminę darowizny nieruchomości przekazanej na cel publiczny.
Autor: I. Szymczak
Źródło: FK 5/06, s. 29

Tytuł: Skutki nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie formy umowy.
Autor: B. Paduch
Źródło: FK 5/06, s. 36

Tytuł: Pomoc nadmiernie zadłużonym jednostkom samorządu terytorialnego.
Autor: W. Gonet
Źródło: FK 5/06, s. 12

Tytuł: Zmiany zasad ogólnych ustawy o finansach publicznych a gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: E. Ruśkowski, J. Salachna
Źródło: FK 6/06, s.5

Tytuł: Ograniczenia w zaciąganiu długu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Autor: M. Jastrzębska
Źródło: FK 6/06, s.18

Tytuł: Omówienie istotnych zmian przepisów prawnych wprowadzonych nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o finansach publicznych. .
Autor: K. Stelmaszczyk, J. Uksik, B.Wołczak
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 4/06, s.31

Tytuł: Brak samorządowej zdolności upadłościowej.
Autor: J. Jacyszyn
Źródło: Skarbnik 3/06, s.12

Tytuł: Odpowiedialność kierownika samorządowej jednostki oświatowej w zakresie spraw finansowych.
Autor: W. Newereńczuk
Źródło: Skarbnik 4/06, s.12

Tytuł: Odpowiedzialność kierownika placówki oświatowej w świetle ustaw : o rachunkowości i finansach publicznych
Autor: E. Hellich
Źródło: Skarbnik 4/06, s.41

Tytuł: Absolutorium gminne - konieczna nowelizacja.
Autor: Cz. Burek
Źródło: FK 9/06, s. 5

 

Tytuł: Przestępstwa urzędnicze w kodeksie karnym (sprzedajność i nadużycie władzy).
Autor: J. Skorupka
Źródło: FK 10/05, s.5

Tytuł: Upadłość a postępowanie egzekucyjne w administracji i regulacja należności podatkowych.
Autor: K. Stelmaszczyk
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 2-3/05, s.70

Tytuł: Partnerstwo publiczno - prywatne.
Autor: A. Jaśkiewicz
Źródło: Skarbnik 5/05, s.20

Tytuł: Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.
Autor: W. Grześkiewicz
Źródło: FK 11/05, s.37


Tytuł: Instytucja wiążących interpretacji w przepisach prawa podatkowego
Autor: K. Stelmaszczyk
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/05, s.16

Tytuł: Utrata wynagrodzenia przez pracownika samorządowego jako sankcja prawa pracy - o przepisach antykorupcyjnych w ustawach samorządowych.
Autor: B. Cudowski
Źródło: FK 1-2/05, s. 25

Tytuł: Organ administracji publicznej jako podatnik VAT.
Autor: K. Baran
Źródło: FK 4/05, s. 25

Tytuł: Wspólne zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe de lege lata i de lege ferenda.
Autor: Z. Siwik
Źródło: FK 5/05, s. 5

Tytuł: Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach jednostek samorządu terytorialnego .
Autor: W. Gonet
Źródło: FK 7-8/05, s.47

Tytuł: Rola dowodu z biegłego w postępowaniu podatkowym .
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 7-8/05, s.54

Tytuł: Opoldatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego.
Autor: K. Baran
Źródło: FK 9/05, s.43

Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług uzytkowania wieczystego.
Autor: M. Ślifirczyk
Źródło: FK 10/05, s.28


Tytuł: Znaczenie jawności i przejrzystości finansów publicznych dla kształtowania dobrych relacji państwo-obywatel.
Autor: T. Skica
Źródło: FK 11/04, s. 5

Tytuł: Propozycje dotyczące finansowania rewitalizacji obszarów miejskich.
Autor: S. Palicki
Źródło: Skarbnik 2/04, s.34

Tytuł: Ocena sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: P. Jaśkiewicz
Źródło: Skarbnik 5/04, s.25

Tytuł:Aspekty Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w świetle finansów publicznych.
Autor: W. Grzybowski
Źródło: Skarbnik 6/04, s.3


Tytuł: Udzielanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Autor:P. Jaśkiewicz
Źródło: Skarbnik 6/03, s.18


Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne w koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Autor: T. Borys
Źródło: FK - 4/03, s. 5

Tytuł: Audyt zrównowazonego rozwoju jako narzędzie wspomagające inicjowanie i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych.
Autor: P. Rogala
Źródło: FK - 4/03, s. 17

Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne a przepisy o zamówieniach publicznych. Autor: W. Dzierżanowski
Źródło: FK - 4/03, s. 23

Tytuł: Obywatelskie prawo do informacji a partnerstwo publiczno-prywatne.
Autor: A. Redelbach
Źródło: FK - 4/03, s. 28


Tytuł: Dostosowanie polskich unormowań do prawa wspólnotowego w zakresie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego ze środków Unii Europejskiej
Autor: A. Młynarczyk
Źródło: FK- 1/03, s.5

Tytuł: Stowarzyszenie jako forma realizacji zadan publicznych
Autor: U. Głod van de Sanden
Źródło: FK- 1/03, s.37

Tytuł: Pojęcie cywilnoprawnych stosunkow majątkowych gminy
Autor: K. Goździk
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/03, s.33

Tytuł: Jednostki pomocnicze gmin
Autor: E. Wójcik
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/03, s.40

Tytuł: Wyjaśnienia, opinie, interpretacje RIO w Szczecinie
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/03, s. 96-103

Tytuł: Zasady wykorzystywania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Autor: W. Miemiec, M. Lis
Źródło: FK - 2/03, s.5

Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne.
Autor:
Źródło: FK EXTRA - 2/03

Tytuł: Obowiązki starosty wynikające z ustawy o rachunkowości.
Autor: T. Wota
Źródło: FK - 3/03, s. 41


Tytuł: Ankieta:
1. Które rozwiązania zawarte w ustawie o finansach publicznych są właściwe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego?
2. Co należałoby niezwłocznie zmienić w ustawie o finansach publicznych?
3. Czy podział źródeł dochodów publicznych pomiędzy państwo i samorząd terytorialny jest prawidłowy z punktu widzenia standardów europejskich i konstytucyjnych?
4. Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić do systemu finansów publicznych, aby jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w dochody publiczne zgodnie z zasadą adekwatności, o której mowa w art. 167 ust.1 i 4 Konstytucji RP?
5. Jakie działania legislacyjne należałoby podjąć, aby system finansów publicznych sprzyjał rozwojowi społeczności lokalnych?
Autorzy: A. Borodo, M. Czekaj, E. Denek, T. Dębowska-Romanowska, M. Janowski, L. Kieres, Z. Kuźmiuk, T. Liszcz, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Płoskonka, A. Porawski, W. Puzyna, M. Sekuła, E. Stolorz-Krzisz, J. Uczkiewicz, M. Wypych
Źródło: FK - 3/02


Tytuł: Opłaty za dostęp do informacji publicznej.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/02, s. 25


Tytuł: Fundusze pomocowe w Polsce.
Autor: M. Gerus
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 2/02, s. 58


Tytuł: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cz.I).
Autor: A. Michór
Źródło: Skarbnik 4/02, s.17

Tytuł: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cz.II).
Autor: B. Kozicka, A. Michór
Źródło: Skarbnik 5/02, s.12

Tytuł: Ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości - jako forma udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.
Autor: B. Fabin, W. Lachiewicz
Źródło: Skarbnik 6/02, s.21


Tytuł: Prawo do informacji, jawność finansów publicznych, ograniczenia dostępu do informacji..
Autor: H. Franaszek
Źródło: Skarbnik 4/01, s.25

Tytuł: Gminy jako założyciele spółek akcyjnych.
Autor: A. Michór
Źródło: Skarbnik 4/01, s.31


Tytuł: Zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Autor: E. Klepacz
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 2/01, s. 48-61

Tytuł: Czy radny ma prawo skarżyć uchwały rady organu, którego jest przedstawicielem?
Autor: M. Stegienka
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 2/01, s. 43
Również w: XIII

Tytuł: Instytucja doręczenia w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej.
Autor: W. Pierwoła
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 12/01, s.7
Również w: II-1


Tytuł: Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządowego sektora publicznego.
Autor: Z. Sobieszkoda
Źródło: FK - 2/01, s. 21

Tytuł: Adresy stron WWW dla służb prawnych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Autor: G. Czarnocki
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 3/00, s.33


Tytuł: Charakterystyka ogólna jednostek pomocniczych gminy.
Autor: K. Paliwoda
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/00, s. 22
Również w: X


Tytuł: Wyjaśnienia Kolegium RIO
Autor:
Źrodło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/99, s.42-47.

Tytuł: Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi stopniami administracji samorządowej.
Autor: Marek Żukowski
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/99, s.7-18


Tytuł: Samorządy lokalne w Wielkiej Brytanii oraz system ich kontroli.
Autor: A. Bereśniewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/99, s. 29
Również w: XIII


Tytuł: Obowiązek terminowego uiszczania zaliczek przez właścicieli lokali z tytułu kosztów zarządu.
Autor: R.M.Kołuda
Źródło: FK - 1/99

Tytuł: III Kongres URORAI w Strasburgu.
Autor: T.Dobek
Źródło: FK - 1/99


Tytuł: System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce. /Recenzja /.
Autor: K.Sawicka
Źródło: FK - 5/98


Tytuł: RIO w Krakowie odpowiada na pytania
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/98


Tytuł: O zasadzie "za, przeciw, wstrzymuję się", czyli o technikach głosowania.
Autor: Henryk Kamieniecki
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/97


Tytuł: Obecny nie głosujący (uwagi na marginesie zachowań radnych w trakcie głosowania)
Autor: Krzysztof Skotnicki
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/97

Tytuł: Reprezentacja podmiotów gospodarczych
Autor: Agnieszka Przybyszewska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/97
Również w: I


Tytuł: Zakładowa działalność socjalna w 1997 - fragment artykułu
Autor: Teresa Elmerych
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/97

Tytuł: Upoważnienie do występowania w imieniu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
Autor: Zespół Radców Prawnych
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/97
Również w: I

Tytuł: Reprezentacja podmiotów gospodarczych
Autor: Agnieszka Przybysławska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/97
Również w: I

Tytuł: Finansowe problemy funkcjonowania miejskich stref usług publicznych
Autor: Bożena Jakubowska, Krzysztof Surówka
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/97
Również w: I


Tytuł: Opinia prawna w sprawie zatrudnienia sołtysa jako pracownika samorządowego
Autor: Zespół Radców Prawnych
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/96
Również w: VA

Tytuł: Nowelizacja kodeksu cywilnego - sygnalizacja przyjętych rozwiązań
Autor: Zespół Radców Prawnych
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/96
Również w: I


Tytuł: Czyny społeczne - uchwała Rady Ministrów nie obowiązuje
Autor: Paweł Chmielecki
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/96
Również w: VA


Tytuł: Obowiązek tworzenia przez urzędy gmin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Autor: Ewa Płonka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/95


Tytuł: Rozważania na temat ustawy miejskiej
Autor: Michalina Nowokuńska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/95


Tytuł: Zdolność sądowa jednostek organizacyjnych gminy.
Autor: B.Piechura
Źródło: FK-6/95


Tytuł: Czynności prawne dokonywane przez gminę
Autor: Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/95
Również w: I

Tytuł: Nowelizacja przepisów o gospodarce finansowej gmin
Autor: Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/95


Tytuł: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Autor: Robert Kot
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/94
Również w: VA

Tytuł: Diety dla radnych
Autor: Artur Słowik
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/94
Również w: VA


Tytuł: Uwagi w sprawie charakteru prawnego i zasad finansowania komunalnych instytucji kultury.
Autor: Michał Kasiński
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2-3/94

 

 

Wersja XML