Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasyfikacja - archiwum (2004-2012)

 

Zmiany klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2013 r. pod pozycjami 1486 i 1487 opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 oraz 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniono m.in. z dniem 1 stycznia 2014 r. brzmienie objaśnień do:
- rozdziałów -85204 Rodziny zastępcze i 85206 Wspieranie rodziny,
- paragrafów wydatków - §441 Podróże służbowe krajowe i §442 Podróże służbowe zagraniczne.

10 grudnia 2013 r.


Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 lutego 2013 r. poz. 215 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. (z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 4 lit. a w zakresie paragrafu 220 oraz lit. b, e, k, i n, które mają zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2014).

Wprowadzone zmiany dotyczą  m.in.:

·         rozdziałów,

·         objaśnień do paragrafów dochodowych i wydatkowych,

·         dodania nowych paragrafów wydatkowych.

 19 lutego 2013 r.


Zmiana klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 kwietnia 2012 r. pod poz. 421 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana dotyczy budżetu państwa.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

23 kwietnia 2012 r.


Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2011 r. nr 296 poz. 1758 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1 lit. a, który wszedł w życie z dniem 2 stycznia br.).

Wprowadzone zmiany związane są m.in. z:

- klasyfikacją nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

- wprowadzeniem uzupełnienia do opisu cyfry 9 w załączniku nr 3 „Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)”,

- doprecyzowaniem zakresu przedmiotowego paragrafów dochodów i wydatków 246 i 628 umożliwiających klasyfikowanie środków przekazywanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (bądź na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

3 stycznia 2012 r.


Nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w projektach uchwał budżetowych na rok 2012 

W Dzienniku Ustaw nr 185 poz. 1098 z 6 września br. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Część zapisów rozporządzenia ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2012. Dodane rozdziały to m.in. 85306 „Kluby dziecięce” i 85307 „Dzienni opiekunowie”.

13 września 2011 r.


Zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2011 r.

W Dzienniku Ustaw nr 235 poz. 1546 z 13 grudnia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., ale przepisy paragrafu 1 mają zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na 2011 r.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu dotyczą między innymi wprowadzenia nowych paragrafów wydatków:

- §236 i §619 dotyczących dotacji celowych z budżetu j.s.t. udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych,

- §809 dotyczący kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Ponadto wprowadzono nowy paragraf przychodów §950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

15 grudnia 2010 r.


Klasyfikacja środków pochodzących z budżetu środków europejskich, programów oświatowych i z darowizn.

Płatności pochodzące z budżetu środków europejskich, dokonywane przelewem przez Bank Gospodarstwa Krajowego, należy w j.s.t. zaklasyfikować w paragrafie z czwartą cyfrą „7”, zgodnie z opisem tej cyfry zawartym w załączniku nr 3 i 4 do rozporządzenia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W przypadku współfinansowania krajowego, przekazywane środki klasyfikuje się w paragrafie z czwartą cyfrą „9”.

Środki pochodzące z programów oświatowych np. „Sokrates”, „Przyjazna szkoła”, finansowanych z budżetu Unii Europejskiej należy klasyfikować w paragrafie z czwartą cyfrą „1” i „2”.

Darowizna przekazana do budżetu j.s.t. powinna być ujmowana w § 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” lub w przypadku wpłat tytułem udziału w kosztach inwestycji w § 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. 

16 sierpnia 2010 r.


Klasyfikacja dochodów i wydatków u beneficjentów POKL

Jednostki samorządu terytorialnego będące beneficjentami POKL powinny klasyfikować środki z budżetu środków europejskich w takim samym rozdziale klasyfikacji budżetowej, z jakiego ponoszone będą wydatki. Środków przekazanych j.s.t. przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Pośredniczącą II stopnia nie należy klasyfikować w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

12 sierpnia 2010 r.


Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska w budżecie j.s.t. należy ujmować w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafach 057, 058 i 069 z odpowiednią czwartą cyfrą. W przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwym jest ich ujmowanie  w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku.

12 sierpnia 2010 r.


Dostosowanie klasyfikacji budżetowej

W związku z sygnałami o kłopotach ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych za I kwartał 2010 roku  w wyniku zastosowania przez niektóre jednostki samorządowe w budżetach na rok 2010 paragrafów i rozdziałów, które na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. /Dz.U.10.38.207/ zostały zamknięte z dniem 31 grudnia 2009 roku, Ministerstwo Finansów informuje, że warunkowo - do dnia 31 maja 2010 roku - przywrócono w systemie BeSTi@  paragrafy wydatkowe: 267, 306, 419, 471 oraz rozdziały 70019 i 85416.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów prosi jednostki samorządowe o dostosowanie budżetów do wymogów nowej klasyfikacji - do dnia 31 maja 2010 roku.

12 kwietnia 2010 r.


Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Minister Finansów na podstawie art. 39 ust 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydał rozporządzenie  z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Opublikowane ono zostało w Dzienniku Ustaw nr 38 pod poz. 207. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2010 z wyjątkiem rozdziału 73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

16 marca 2010 r.


Klasyfikacja dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Od 2010 r. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinny być wykazane w paragrafie 098 w sprawozdaniu Rb-27ZZ, natomiast dochody należne gminie w paragrafie 236 i ujmowane w sprawozdaniu Rb-27S. Odsetki ustawowe  należne z tego tytułu  i stanowiące dochód budżetu państwa winny być klasyfikowane w paragrafie 092.

18 lutego 2010 r.


Zaległości zabezpieczone hipoteką

Zgodnie z brzmieniem § 056 „Zaległości z podatków zniesionych” oraz objaśnieniem do tego paragrafu, służy on do klasyfikowania wyłącznie tych podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych, co do których mają zastosowanie przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne, będące podstawą do ich wymierzania, zostały uchylone i przestały obowiązywać. Natomiast zaległości, zabezpieczone hipotecznie, dla których podstawą wymiaru są przepisy obowiązujące, powinny być klasyfikowane w paragrafie właściwym dla danego podatku, do czasu obowiązywania tych przepisów

(pismo MF DFST znak ST2-4834-178/SZH/2009/1513).

12 stycznia 2010 r.


Opłaty na rzecz starostwa, zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości

Opłatę roczną na rzecz starostwa za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, należy klasyfikować w § 452 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki ponoszone na usługi administrowania (zarządzania) nieruchomością oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe należy klasyfikować w § 440 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, z odpowiednią czwartą cyfrą. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku, lokalu należy klasyfikować we właściwych dla danych kosztów paragrafach.

16 września 2009 r.


Klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W Dzienniku Ustaw nr 121 z dnia 3 sierpnia br. opublikowano pod pozycją 1002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. jednakże niektóre jego zapisy weszły w życie z mocą wsteczną, inne zaś z dniem ogłoszenia.

31 sierpnia 2009 r.


Forma przekazywania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Środki pochodzące z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych należy traktować jak dotacje celowe i w paragrafach dotacyjnych należy je ujmować w budżetach.

16 lipca 2009 r.


Klasyfikowanie wydatku z tytułu budowy nawierzchni na placu zabaw w parku miejskim

Wydatki związane z budową nawierzchni na placu zabaw w parku miejskim należy klasyfikować w dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział „90095 - Pozostała działalność" oraz paragraf „605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", z odpowiednią czwartą cyfrą.

16 lipca 2009 r.


Wydatki na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych należy ująć w §459 lub §460

Wydatki z tytułu wypłaty z decyzji odszkodowań dokonywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych powinny zostać ujęte w paragrafie 4590 -,,Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" lub w paragrafie 4600 - „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego ST1-4834-82/ BTM/2008/1690).

16 lipca 2009 r.


Zmiana klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw nr 229 z dnia 29 grudnia 2008 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2009 r. Zmiany dotyczą m.in.:

-        brzmienia nazw rozdziałów i objaśnień do nich,

-        rodzaju paragrafów zaliczanych do dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych,

-        brzmienia objaśnień do czwartej cyfry paragrafów dochodów i wydatków,

-        nowych paragrafów dotacji.

7 stycznia 2009 r.


Klasyfikacja wydatków na świadczone usługi w zakresie napraw hydraulicznych, konserwacji i remontów oraz wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wydatki na świadczone usługi w zakresie napraw hydraulicznych, konserwacji i remontów powinny być ujmowane w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych” z odpowiednią czwartą cyfrą.

Wydatek z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego, należy klasyfikować w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi tj: 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” lub 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragraf 4430 „Różne opłaty i składki, z odpowiednią czwartą cyfrą.

12 listopada 2008 r. 


Klasyfikowanie kosztów zatrudnienia pracownika jst w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki ponoszone koszty zatrudniania pracownika jednostki samorządu terytorialnego klasyfikuje się  w podziałce, w której funkcjonuje dana jednostka. Środki na realizację projektów z funduszy strukturalnych, w tym projektów wdrażanych w ramach PO KL, klasyfikuje się w dwóch typach paragrafów z czwartą cyfrą 8 lub 9.

Środki pochodzące z dotacji rozwojowych oraz stanowiące współfinansowanie krajowe nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6 grudnia 2007 r.


Stosowanie klasyfikacji budżetowej przez jst

W piśmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia między innymi klasyfikowanie wydatków związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, ponoszonych opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku, co należy zaliczać do § 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

4 grudnia 2007 r.


Planowanie w budżetach jst zwrotu użytkownikom wieczystym podatku VAT

W przypadku, gdy jednostka budżetowa nie posiada opracowanych przez siebie szczegółowych zasad dokonywania zwrotu nadpłat, to zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawą (Dz. U. Nr 116, poz. 783) kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty. Po stronie dochodowej zwroty nadpłat powstałych zarówno w bieżącym roku kalendarzowym jak i w latach ubiegłych ujmowane są w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

4 grudnia 2007 r.


Ujmowanie w budżecie powiatu środków finansowych z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie.

Przekazanie środków finansowych na utrzymanie dziecka, które zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, niż powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej należy klasyfikować po stronie wydatków w § 430 „Zakup usług pozostałych” oraz po stronie dochodów w § 290 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących”.

27 listopada 2007 r.


Zmiana klasyfikacji budżetowej.

Uchylenie paragrafu  „045 - Wpływy z opłaty administracyjnej  za czynności urzędowe”, zmiana brzmienia paragrafu „037 - Podatek od posiadania psów” na „Opłata od posiadania psów” to tylko niektóre zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 128, poz. 890). Część wprowadzonych zmian wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 18 lipca 2007 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r., natomiast pozostałe zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2008 r.

28 sierpnia 2007 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4834-1180/2006/2019 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie klasyfikowania w budżetach dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia, w tym nieruchomości.

7 marca 2007 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów - Departamentu Finansowania Bezpieczeństwa Państwa - o sygnaturze FB3-066-EŚ/07/305 ST z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie klasyfikowania wydatków budżetowych w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i urządzeń łączności.

1 marca 2007 r.


Zamieszczamy pismo Pani Marianny Borowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4834-818/2006/1251 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie klasyfikowania przychodów z tytułu prywatyzacji.

25 sierpnia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-201/2006/210 z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej.

24 czerwca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4834-650/2006/1055 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie klasyfikacji niektórych przychodów i dochodów.

9 czerwca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-213/2006/247 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie klasyfikowania dotacji udzielanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego spółkom wodnym.

28 kwietnia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-243/2006/291 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie klasyfikacji wydatków związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

31 marca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Marianny Borowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-70/2006/123 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zasad stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

15 lutego 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Marianny Borowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-1084b/05/1702 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie paragrafu dochodów w jakim należy przyjąć w budżecie gminy środki na realizację projektu „Szkoła Marzeń”.

29 grudnia 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-708a/2005/1095 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie interpretacji treści paragrafu 8530 - "Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych".

1 grudnia 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-994/2005/1544 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zasad stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

28 listopada 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pana Jerzego Kurowskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST1-4800-668/2005/986 z dnia 31 października 2005 r. będące odpowiedzią na pytania w sprawie klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków.

28 listopada 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4800-606/2005/6683 z dnia 11 lipca br. w sprawie klasyfikacji wydatków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

4 października 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST1-4800-779/2005/1173,1229 z dnia 22 sierpnia br. w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów, które pozostały po likwidacji rachunku dochodów własnych.

26 sierpnia 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST1-4800-537/2005/165 z dnia 16 czerwca br. w sprawie wskazania jakie paragrafy należą do wydatków bieżących, w szczególności do grupy wynagrodzeń i pochodnych.

20 lipca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST1-4800-560/2005/835 z dnia 15 czerwca br. w sprawie ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatków z tytułu odsetek od pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

20 lipca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST1-4800-83/2005/98 z dnia 19 kwietnia br. w sprawie klasyfikowania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży działek budowlanych, rolniczych oraz budynków mienia komunalnego.

20 lipca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie zaliczania paragrafów wydatków do grupy wynagrodzeń.

21 marca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

10 marca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków służących realizacji zadań, pochodzących z Unii Europejskiej.

1 grudnia 2004 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatków dotyczących programów i projektów objętych współfinansowaniem ze środków z funduszy strukturalnych.

25 listopada 2004 r.

Wersja XML