Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet - archiwum (lata 2003-2013)

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 grudnia 2012 r., pod pozycją 1456 została opublikowana ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Ustawa w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. (z wyjątkiem art. 7 pkt 1 lit. b i pkt 6) i zmienia między innymi zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2013 roku projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz uchwała i zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

27 grudnia 2012 r.


Kwoty planowane na 2013 rok

Poniżej zamieszczamy pisma Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa

19 listopada 2012 r.


Informacja dla sołtysów o wysokości środków przypadających na dane sołectwo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, iż w związku z zakończeniem przez GUS prac nad ustaleniem ogólnej liczby ludności w gminach wg stanu 31.12.2011 r., wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mogą ponownie wyliczyć wielkość funduszu sołeckiego i przekazać sołtysom zaktualizowane dane. Termin określony w art. 2 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim zdaniem MAiC ma charakter instrukcyjny, natomiast przekazanie tych danych obecnie umożliwi sołectwom poprawne uchwalenie wniosków do projektu budżetu gminy i ich złożenie do gminy w terminie do 30 września. 

12 września 2012 r.


Fundusz sołecki – średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2013 rok

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse samorządów/Aktualności została podana średnia kwota bazowa na mieszkańca w kraju (Kbk) na 2013 r. wyliczana na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Wynosi ona 2.620,11 zł na mieszkańca.

31 sierpnia 2012 r.


BeSTi@ - WPF aktualizacja

Uprzejmie informujemy, iż w systemie BeSTi@ zostały rozesłane paczki komunikacyjne zawierające zaktualizowane wydruki tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana polega na dodaniu kilku nowych kolumn, w których obliczana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wykonania z roku N-1 wprowadzonego do kolumny „Przewidywane wykonanie” oraz badane jest jej spełnienie we wszystkich latach prognozy. Te kolumny są widoczne wyłącznie na podglądach wydruku (nie widać ich na formularzu ekranowym).

29 sierpnia 2012 r.


Bilanse skonsolidowane za 2011 r.

Przypominamy, że 30 czerwca 2012 r. upływa termin przekazania do regionalnej izby obrachunkowej skonsolidowanego bilansu za 2011 r. (w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w programie BeSTi@).

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

14 czerwca 2012 r.  


Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika 

Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powiaty mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 29 maja 2012 r.

12 czerwca 2012 r.


Samorząd gminny – nowelizacja ustawy

Z dniem 22 maja 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 22.05.2012 r., poz. 567), w której zawarto zapisy mówiące o zawieszeniu wójta w czynnościach służbowych.

12 czerwca 2012 r.


Kwoty ostateczne na 2012 rok

Poniżej publikujemy pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2012 r.

27 marca 2012 r.


Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) podmiotami, które ponoszą wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej są, w proporcjach określonych w ust. 8 i 9, powiat i gmina. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie ma podstaw do zawierania porozumień i przekazywania dotacji pomiędzy podmiotami rozliczającymi się na podstawie wyżej wymienionych przepisów

19 marca 2012 r. 


Ukazało się rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, jest wyłączony.

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca br. poz. 269, ukazało się rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, o której mowa w art. 66a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), jest wyłączony.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

14 marca 2012 r.


Szczegółowe zasady rachunkowości oraz plan kont

Minister Finansów podpisał rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. Kierownicy jednostek dostosują zasady prowadzenia ewidencji do zasad określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie tego rozporządzenia.

Rozporządzenie zamieszczone jest w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lutego 2012 r. w pozycji 121.

1 lutego 2012 r.


Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012  (DzU nr 288 poz. 1693).

4 stycznia 2012 r. 


Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej ( DzU nr 291 poz. 1707) wprowadza zmiany w przepisach prawnych, które będą miały wpływ na  realizację ustawy budżetowej na 2012 rok między innymi:

- w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2012 rok będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 cyt. ustawy w drugim półroczu 2010 r.

4 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. nr 298, poz. 1767). Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, które utraciło moc.

3 stycznia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło projekt ustawy z dnia 8 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zawiera istotne zmiany dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dopuszczalnego poziomu deficytu i zadłużenia JST.

Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem MF (link)

13 grudnia 2011 r.


Wieloletnia prognoza finansowa – wyjaśnienia MF

W związku z wprowadzeniem zmian w zalecanym do stosowania wzorze tabeli wieloletniej prognozy finansowej Przewodniczący KR RIO skierował do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w 28 października 2011 r. zapytanie z prośbą o uszczegółowienie wytycznych, którymi mają się kierować jednostki samorządu terytorialnego przy wypełnianiu nowych wierszy, w szczególności dotyczących wykazywania:

- w dochodach bieżących i majątkowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

- przejętych przez JST zobowiązań, w tym od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Odpowiedź na powyższe pytania znajdziecie Państwo w załączonym pliku

8 grudnia 2011 r.


Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ustalania limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego

Stosownie do art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w art. 170 ust. 1 i 2. Dla ustalenia zakresu wyłączeń, istotne znaczenie ma użyty w przepisie zwrot „w związku z umową”. Wyłączenia z limitu 60% dotyczą długu powstałego w celu zapewnienia wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego i długu zaciągniętego na sfinansowanie zadania w części podlegającej refundacji.

14 listopada 2008 r.


Kwoty planowane na 2012 rok

Poniżej zamieszczamy pisma Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa.

więcej - pismo do gmin

więcej - pismo do powiatów

więcej - pismo do województw

więcej - wykaz kwot dla gmin

więcej - wykaz kwot dla powiatów

więcej - wykaz kwot dla województwa

7 listopada 2011 r.


Dofinansowywanie przydomowych oczyszczalni ścieków przez gminy

Przepisy prawne pozwalają dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków osobom fizycznym jedynie ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

9 lipca 2008 r.


Zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

W Dzienniku Ustaw Nr 72 poz. 422 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Kierownicy jednostek i placówek od 13 maja 2008 r. mają 3 miesiące na dostosowanie prowadzenia rachunkowości do szczególnych zasad  określonych w tym rozporządzeniu.

 7 maja 2008 r.


Obowiązki gmin w zakresie finansowania oświetlenia dróg publicznych.

Finansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy zależy od tego, czy właścicielem instalacji oświetleniowej jest gmina czy zakład energetyczny.

 Więcej:

30 kwietnia 2008 r.


Zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu wykonywania budżetu państwa

Do 15 lutego wydłużono termin zwrotu na rachunek bieżący wydatków roku ubiegłego właściwych dysponentów środków budżetu państwa, dotacji celowych przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części niewykorzystanej w danym roku, podlegających zwrotowi do budżetu państwa w części w jakiej nie zostały wykonane. Zmiany zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (DzU nr 4, poz. 21).

16 stycznia 2008 r.


Obligatoryjne tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżetach j.s.t. na 2008 r. 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) jednostki samorządu terytorialnego tworzą w budżecie rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 1% bieżących wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

12 listopada 2007 r. (uaktualnienie 21 listopada 2007 r.)


Zmiana ustawy o dochodach j.s.t.

18 października opublikowano ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu (DzU nr 191, poz. 1370).

Zmiana ustawy związana była z zakwestionowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K30/04), a także w związku z realizacją założeń reformy finansów publicznych oraz potrzebą doprecyzowania niektórych przepisów ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2008 r.

22 października 2007 r.


Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2008 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008 r. Ministerstwo Finansów przyjęło następujące wskaźniki makroekonomiczne:

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej poinformowało, iż udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU Nr 203, z 2003 r. poz. 1966 z późn. zm), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy w 2008 r. będzie wynosił 36,49% i będzie wyższy niż w 2007 r. o 0,27 punktu procentowego.

12 września 2007 r.


Zaliczki jednorazowe dla pracowników.

Zaliczki jednorazowe dla pracowników mogą być udzielane w przypadkach określonych w normach prawnych wynikających z odrębnych przepisów.

Szczegóły: pismo Pani Anny Kęczkowskiej - Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze BP8-033-171/2007/1115/1216 z dnia 31 lipca 2007 r.

6 sierpnia 2007 r.


Zamieszczamy pismo Pani Edyty Muszyńskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - o sygnaturze DZKiSO-II-0714-6(2)/2897/07//AJ z dnia 29 maja 2007 r. odnośnie wstrzymywania wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za czas udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach. 

11 czerwca 2007 r.


Zamieszczamy pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przypominające o konieczności pełnego uwzględnienia stanu zasobów nieruchomości gminnych w załączanej do projektu budżetu informacji o stanie mienia komunalnego.

17 kwietnia 2007 r.


Zamieszczamy pismo Pani Justyny Przekopiak - Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych - o sygnaturze PL-8022/07/MM z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie nowej wersji oprogramowania IPE-PN - przeznaczonego dla urzędów gmin i służącego do porównywania informacji opisujących nieruchomości gromadzone w ewidencji podatkowej nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków.

13 marca 2007 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej - o sygnaturze DPS-I-074-620-7000-MC/06 z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wyjaśnienia problemów związanych z interpretacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

17 stycznia 2007 r.  


Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczone zostało pismo (sygnatura ST1-4834-1323/06) w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem niektórych przepisów z zakresu finansów publicznych (m.in. w kwestii wyjaśnienia przepisu art. 183 ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do problemu określenia szczegółowości planu przychodów i wydatków dochodów własnych ujętych w uchwałach budżetowych, w kwestii  sporządzania kwartalnego sprawozdania Rb-NDS).

29 grudnia 2006 r.


Uprzejmie informujemy, że uchwały jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu podlegają nadzorowi Wojewody Opolskiego. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w postanowieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. sygn. AP/736-221/2003/PG.

Jednocześnie przypominamy, iż skonsolidowany bilans j.s.t. należy przekazywać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji, stosownie do § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020).

20 września 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pana Henryka Kowalczyka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - o sygnaturze ROW/wl/ma/823/5120/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w związku z wątpliwościami dotyczącymi udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń dla Lokalnych Grup Działania przez gminy.

17 lipca 2006 r.


Zamieszczamy stanowisko KR RIO w sprawie uprawnień burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. oraz 2004 r.

4 lipca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4834-726/06/PELS-2914 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie niektórych form wsparcia gmin dla realizacji projektów Lokalnych Grup Działania (LGD), w ramach tzw. Pilotażowego Programu Leader+.

29 czerwca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pana Pawła Banasia - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - o sygnaturze CZ2/9013-1/515/BK/06/2131 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

26 czerwca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4834-664/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wątpliwości dotyczących zawierania umów długoterminowych.

9 czerwca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST1-4834-598/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie interpretacji przepisu art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

25 maja 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4834-241/06/346 z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem niektórych przepisów prawa.

5 maja 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4800-375/06/2917 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie deficytu budżetowego w roku 2006 r. ponad 20% limit.

4 kwietnia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4800-137/2006/319 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem niektórych przepisów z zakresu finansów publicznych.

16 lutego 2006 r.


Informujemy, że w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420) dokonano zmiany w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych opublikowanej w Dz.U. Nr 249, poz. 2104. W ustawie dokonano istotnej zmiany związanej z treścią uchwały budżetowej polegającej na dodaniu art. 166a zgodnie z którym:

"Uchwała budżetowa zawiera, w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierający:
1) przedmiot i cel umowy;
2) strony umowy;
3) okres wykonywania umowy;
4) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków budżetu".

10 stycznia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4800-1226/2005 z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie najważniejszych zmian wprowadzonych w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego.

9 stycznia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4800-5/05/996 z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie przychodów własnych zakładów budżetowych.

4 stycznia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST1-4800-658/05/1037 z dnia 8 lipca br. w sprawie uznania za dochód powiatu części wpływów z dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

19 lipca 2005 r.


Zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów na temat realizacji zadań gminy przez gminne jednostki budżetowe.

7 lipca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - z dnia 9 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektów budżetów j.s.t. na 2006 r.

24 czerwca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pana Stanisława Steca - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej gminie (powiatowi, województwu) i urzędowi gminy (starostwu powiatowemu, urzędowi marszałkowskiemu).

13 czerwca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Anny Siejdy - Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz podmiotu, który powinien występować na fakturach wystawianych w związku z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków ZPORR.

7 czerwca 2005 r.


Zamieszczamy informację radcy prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.

1 marca 2005 r.


Zamieszczamy komunikat prasowy po rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury regulującego szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (pobrano ze strony www.trybunal.gov.pl).

28 lutego 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1 grudnia 2004 r.


Zamieszczamy pismo Ministra Finansów w sprawie interpretacji art. 113 i art. 114 ustawy o finansach publicznych w związku z nowelizacją dokonaną ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

16 listopada 2004 r.


Zamieszczamy korespondencję pomiędzy Przewodniczącym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych a Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów dotyczącą zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

28 października 2004 r.


Zamieszczamy pisma z Ministerstwa Finansów z  Departamentu Budżetu Państwa i z  Departamentu Samorządu Terytorialnego. Pisma są odpowiedzią na skierowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie zapytanie dotyczące ujmowania w budżecie i sposobu ewidencji księgowej środków pochodzących z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z różnych instytucji i państw europejskich.

13 października 2004 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lipca 2004 r. dotyczące ujmowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego niektórych wydatków, przychodów i rozchodów.

12 października 2004 r.


 Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów z dnia 25 sierpnia 2004 r. dotyczące "przygotowania projektów budżetów j.s.t. na 2005 r.".

9 września 2004 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 maja 2004 r. dotyczące "przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na pokrycie części kosztów funkcjonowania Policji".

31 maja 2004 r.


Zamieszczamy "Informację dla partii politycznych" z dnia 10 maja 2004 r., w której zawarte jest stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 ze zm.) o niedopuszczalności przekazywania środków pieniężnych, w tym składek członkowskich na rzecz partii politycznych, za pośrednictwem urzędów i instytucji publicznych.

14 maja 2004 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w formie pliku tekstowego dotyczące "pokrywania przez jednostki samorządu terytorialnego części kosztów funkcjonowania Policji".

17 września 2003 r.


Zamieszczamy informację Ministerstwa Finansów dotyczącą "współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organami Straży Granicznej".

28 lipca 2003 r.


Zamieszczamy informację Ministerstwa Finansów dotyczącą "zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego".

3 lipca 2003 r.


Zamieszczamy informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2001 - 2002 w zakresie prawidłowego przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji majątku.

28 marca 2003 r.


 

Wersja XML