Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawczość - archiwum (lata 2004-2012)

  

Korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe a sprawozdanie Rb-27S

Skutki finansowe wynikające z korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb27S za okresy sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników korekty deklaracji

18 grudnia 2012 r.


Kwoty za III kwartał 2012 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2012 roku

12 października 2012 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w IV kwartale 2012 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie:

3 października 2012 r.


Kwoty za II kwartał 2012 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2012 roku

16 lipca 2012 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w III kwartale 2012 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie:

3 lipca 2012 r.


Kwoty za I kwartał 2012 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2012 roku

20 kwietnia 2012 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w II kwartale 2012 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie:

11 kwietnia 2012 r.


Rb-PDP – w wersji elektronicznej i papierowej

Przypominamy, o konieczności przesłania papierowej wersji sprawozdania Rb-PDP do RIO – w terminie do 23 lutego - nawet jeśli jej wersja elektroniczna została podpisana podpisem elektronicznym w aplikacji BeSTi@.

Powyższe wynika z zapisu § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, który stanowi, że „uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdania Rb-PDP”.

21 lutego 2012 r.


Kwoty za IV kwartał 2011 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2011 roku

9 lutego 2012 r.


Nowa wersja systemu BeSTi@ (ver. 3.02.004)

Informujemy, iż w dniu 2 lutego 2012 r. została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.004.02) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.004.02).

Dodatkowo z bazy MF w dniu dzisiejszym zostało wysłane otwarcie IV kwartału 2011 roku oraz aktualizacja reguł kontrolnych polegająca na uniemożliwieniu wysłania przez JST sprawozdań niespójnych rachunkowo:

- Rb-Z z Rb-UZ

- Rb-PDP z Rb-27S.

Zaktualizowana aplikacja zawiera w szczególności:

- poprawiony formularz zestawienia zmian w funduszu (F-ZZF) – w którym usunięto pole automatycznie wyliczane dla wiersza "I.",

- zmianę w Rb-PDP - do wiersza A11 zaliczany jest także par. 051 "Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego".

2 lutego 2012 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w I kwartale 2012 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie:

10 stycznia 2012 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. 

17 lutego mija termin przekazywania do RIO sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Udostępniamy do pobrania i wykorzystania elektroniczny wzór sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wersję elektroniczną sprawozdania prosimy wysłać na adres sprawozdania@rio.opole.pl

4 stycznia 2012 r.


Aktualizacja aplikacji BeSTi@

Uprzejmie informujemy, iż dostępne są nowe wersje systemów:

BeSTi@ - ver. 3.02.003.5 i 6 (dla JST, RIO i MF)

SJO BeSTi@ - ver. 1.02.003.5 (dla jednostek organizacyjnych JST).

Aktualizacja dla JST i RIO będzie dostępna przez:

1) moduł LiveUpdate – tzn. poprzez funkcję systemu Narzędzia -> Pobierz aktualizację

2) aktualizację plikową (na stronie www.rio.gov.pl w ramce „Systemy sprawozdawcze” – zarówno poprawka jak i pełne instalatory.

Zalecanym sposobem aktualizacji systemu BeSTi@ dla JST i RIO jest aktualizacja poprzez moduł LiveUpdate. Natomiast aktualizacja systemu SJO BeSTi@ powinna nastąpić poprzez aktualizację plikową.

4 stycznia 2012 r.


Uprzejmie informujemy, iż została udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@ - ver. 3.02.002.3 (dla JST, RIO i MF) oraz zostały rozesłane paczki komunikacyjne otwierające nowy rok budżetowy.

Nowa wersja systemu zawiera m.in.:

aktualizacja dla JST i RIO jest dostępna przez:

28 października 2011 r.


Kwoty za III kwartał 2011 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2011 roku

13 października 2011 r. 


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w IV kwartale 2011 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie:  

3 października 2011 r.


Umowy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego  -  sprawozdanie Rb-Z-PPP

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zawarcia umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z § 4 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 20, poz. 103), jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Sprawozdanie to należy przekazywać w terminie 31 dni po zakończeniu kwartału do Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów oraz do Głównego Urzędu Statystycznego w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej.

26 września 2011 r. 


Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 rok

W dniu 26 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 143, poz. 838). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie począwszy od sprawozdań sporządzanych za 2011 rok.

Forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl 

9 sierpnia 2011 r.


Kwoty za II kwartał 2011 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2011 roku

15 lipca 2011 r. 


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w III kwartale 2011 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie:

4 lipca 2011 r.


Sprawozdania Rb-34s w systemie BeSTia

Uprzejmie informujemy, iż do końca czerwca zostanie udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@, w której zostaną wprowadzone ostateczne poprawki umożliwiające obsługę sprawozdań Rb-34s.

Sprawozdania te - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (MF) przekazane Wykonawcy systemu - będą obsługiwane zgodnie z następującymi zasadami:

13 czerwca 2011 r. 


Nowe szablony wydruku w module Uchwały systemu BeSTi@ dot. 2011 r.

W związku z aktualizacją systemu BeSTi@ przekazaną użytkownikom systemu modułem komunikacyjnym tzn. paczką wykonawcy, publikujemy plik zawierający szczegółowy (uzgodniony z MF) opis nowego szablonu wydruku, który pojawił się w systemie BeSTi@ i jest przeznaczony do prezentacji danych z budżetów na 2011 r.

17 maja 2011 r.


Kwoty za I kwartał 2011 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2011 roku

21 kwietnia 2011 r.


Wsparcie techniczne użytkowników systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. nowej umowy na utrzymanie dwóch informatycznych systemów eksploatowanych w Ministerstwie Finansów, Regionalnych Izbach Obrachunkowych i Jednostkach Samorządu Terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi: BeSTi@ oraz SJO BeSTi@.

Umowa będzie obowiązywać przez okres 36 miesięcy 

15 kwietnia 2011 r. 


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w II kwartale 2011 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie oraz bilansów

11 kwietnia 2011 r.


Sprawozdanie Rb-WSa za 2010 rok – terminy

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 20 poz. 103) jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego przekazują w terminie do 31 marca 2011 r. sprawozdania jednostkowe Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie sprawozdań jednostkowych, jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie zbiorcze i skonsolidowane i przekazują je do Ministerstwa Finansów do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa w formie dokumentu i elektronicznie na adres rbws@mofnet.gov.pl w terminie do 30 kwietnia 2011 r. Więcej informacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl w zakładce Finanse Publiczne/Budżet państwa/klasyfikacja wydatków strukturalnych.

Sprawozdania te podlegają rygorom ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

29 marca 2011 r.


Sprawozdania za IV kwartał 2010 roku

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 15 lutego 2011 r. udzieliło wyjaśnień w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-N, Rb-Z oraz Rb-ZN informując m.in. iż:

- do sprawozdań za IV kwartał 2010 roku mają zastosowanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

- jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania zlecone, w sprawozdaniu Rb-ZN wykazują należności lub stan środków na rachunkach bankowych, które są przypisane tylko budżetowi państwa

22 lutego 2011 r.


Sprawozdania finansowe za 2010 r.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny sporządzić sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010 wg wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

22 lutego 2011 r.


Wsparcie techniczne użytkowników systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 11 lutego 2011 roku zawarło z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. dwumiesięczną Umowę na świadczenie Usługi Konsultacyjnej w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego użytkowników dwóch systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@.

Usługa świadczona będzie w okresie od 14 lutego 2011 r. do 13 kwietnia 2011 r. w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00

15 lutego 2011 r. 


Kwoty za IV kwartał 2010 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2010 roku

9 lutego 2011 r.


Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ

Zamieszczamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.

W pliku RbN_4kw_20xx_JST_os_prawne 20110208a.xls znajdują się formularze:

Rb-N - sprawozdanie kwartalne o stanie należności

Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych

W pliku RbZ_4kw_20xx_JST_os_prawne 20110208a.xls znajdują się formularze:

Rb-Z - sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Oba pliki zawierają wzorce w układzie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

Niniejsze wzorce przygotowane są WYŁĄCZNIE do obsługi 4 kwartału. 

9 lutego 2011 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w I kwartale 2011 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie oraz z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

12 stycznia 2011 r.


Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r.

Udostępniamy do pobrania i wykorzystania - opracowany przez Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO - elektroniczny wzór sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie do RIO w Opolu sprawozdania z wykorzystaniem właśnie tego wzorca (wypełnionej wersji elektronicznej na adres oraz podpisanego i opieczętowanego wydruku)

30 grudnia 2010 r. 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

30 grudnia 2010 r. 


Sprawozdania finansowe za 2010 rok

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zamieszczonymi na stronie  internetowej, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010 powinny być sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

18 listopada 2010 r.


Kwoty za III kwartał 2010 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2010 roku

14 października 2010 r.


 Sprawozdania za III kwartał

W związku ze zbliżającym się terminem składania sprawozdań za III kwartał 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uprzejmie przypomina, że od 1 stycznia 2010 roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114 z późn. zm.) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

W związku z powyższym, przypominamy o przestrzeganiu terminów przekazywania sprawozdań, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, gdyż ich niedotrzymanie zagrożone jest sankcją wynikającą z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5 października 2010 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w IV kwartale 2010 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.  

13 września 2010 r.


Należności związane z realizacją zadań z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W sprawozdaniu Rb-N należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.  powinny być wykazane tylko w wartości należności w części należnej budżetowi  j.s.t. 

12 sierpnia 2010 r.


Wykazywanie danych w sprawozdaniu Rb-ZN

Sprawozdanie Rb-ZN nie stanowi źródła informacji o stopniu wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone, lecz powinno zawierać informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach j.s.t. przypisanych budżetowi państwa, a jeszcze nie odprowadzonych na rachunek budżetu państwa. 

12 sierpnia 2010 r.


Kwoty za II kwartał 2010 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2010 roku

15 lipca 2010 r.


30 czerwca upłynął termin złożenia korekty sprawozdania stanowiącego podstawę do wyliczenia subwencji ogólnej na 2011 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawą do wyliczenia wysokości subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego są dochody wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok bazowy z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku bazowego.

1 lipca 2010 r.


Wsparcie techniczne pełnomocników wdrożenia systemu SJO BeSTi@

Informujemy, że Ministerstwo Finansów w dniu 1 czerwca zawarło z Sygnity SA dwumiesięczną umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego pełnomocników wdrożenia systemu SJO BeSTi@.

Usługi konsultacyjne świadczone będą w okresie od 2 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00

14 czerwca 2010 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w III kwartale 2010 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.  

24 czerwca 2010 r.


Kwoty za I kwartał 2010 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2010 roku

21 kwietnia 2010 r.


Wzory sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Na stronie internetowej www.rio.gov.pl zamieszczono wzory sprawozdań:

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów  dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

z operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną (samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne), obowiązujące  jednostki samorządu terytorialnego od I kwartału 2010 r.

Pliki sprawozdań  należy sporządzać tylko w programie Excel i przesłać na adres: dlug@opole.rio.gov.pl.

19 kwietnia 2010 r.


Sprawozdania w zakresie zobowiązań i należności

Sprawozdawczość z zakresu zobowiązań zaliczanych do długu publicznego oraz należności i wybranych aktywów finansowych została objęta jedną delegacją (art.41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Powyższe oznacza, iż wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, będą sporządzały sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN na podstawie jednego, wspólnego rozporządzenia.

7 kwietnia 2010 r.


SJO BeSTi@

Uprzejmie informujemy, że RIO w Opolu na prośbę Ministerstwa Finansów rozpoczęła działania związane z przekazaniem nośników CD zawierających wersję instalacyjną oprogramowania SJO BeSTi@ wraz z materiałami szkoleniowymi oraz informacyjnymi.

Wdrożenie systemu SJO BeSTi@ w jednostkach organizacyjnych wymaga aktualizacji systemu BeSTi@ do wersji 3.x umożliwiającej wygenerowanie odpowiednich kluczy licencyjnych dla jednostek organizacyjnych.

Sprawozdania za okresy sprawozdawcze z 2010 r. będą obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (część: Finanse publiczne, zakładka: Finanse samorządów, pozycja: system SJO BeSTi@).

Poniżej zamieszczamy dokumenty zawierające ważne informacje dla JST, które zdecydują się na wdrożenie programu:

29 marca 2010 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu przypominamy o terminach przekazywania do RIO w Opolu w II kwartale 2010 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie. 

29 marca 2010 r.


Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w  zakresie operacji finansowych

W Dzienniku Ustaw nr 43 z dnia 19 marca 2010 r. pod pozycją 247 opublikowano  nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w  zakresie operacji finansowych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do sporządzania sprawozdań rozpoczynając od I kwartału 2010 roku.

22 marca 2010 r.


Kwoty za IV kwartał 2009 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2009 roku:

16 lutego 2010 r.


Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw nr 20 z 8 lutego br. pod pozycją 103 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia i ma po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2010.

Sprawozdania za okresy sprawozdawcze roku 2009 sporządza się na podstawie przepisów dotychczasowych. Kierownicy m.in. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych sporządzają i przekazują sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

8 lutego 2010 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w I kwartale 2010 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.

27 stycznia 2010 r.


Karta nauczyciela

W Dzienniku Ustaw nr 6, poz. 35 z 15 stycznia 2010 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Z uwagi na powyższe udostępniamy do pobrania i wykorzystania - opracowany przez Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO - elektroniczny wzór sprawozdania wraz z komunikatem KRRIO w tym zakresie:

Wersję elektroniczną sprawozdania prosimy przesyłać na adres:sprawozdania@rio.opole.pl

20 stycznia 2010 r.


Zakładowy fundusz świadczeń socjalny w Rb-28S 

Pracodawca na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przekazuje równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Jak wynika z tych zapisów nieprzekazanie w terminie ustawowym kwot odpisów staje się zobowiązaniem wymagalnym z dniem 1 października.

7 grudnia 2009 r.  


Kwoty za III kwartał 2009 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2009 roku:

20 października 2009 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w IV kwartale 2009 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.

29 września 2009 r.


Zatwierdzanie przez radę bilansu skonsolidowanego

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W sprawie bilansu skonsolidowanego gminy inne ustawy nie zawierają odrębnych postanowień, co oznacza, iż rada gminy może zatwierdzić to sprawozdanie.

28 lipca 2009 r.


Kwoty za II kwartał 2009 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2009 roku:

16 lipca 2009 r.


Art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Środki pieniężne oraz należności i zobowiązania należące do wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez zarząd województwa, w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska powinny być wykazywane odpowiednio w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z.

16 lipca 2009 r.


Ujmowanie wydatków niewygasające w sprawozdawczości Rb-28S i Rb-ST

Wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28S powinny być ujęte w kolumnie „wydatki wykonane” oraz w kolumnie „wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego”. W sprawozdaniu Rb-ST w wierszu „stan środków na rachunku wydatków niewygasających” należy wykazać stan środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających. 

16 lipca 2009 r.


Należności z tytułu udzielonych dotacji oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT w sprawozdaniu Rb-N 

Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.3 pozostałe należności oraz w kolumnie 5 grupa I, natomiast z tytułu udzielonych dotacji  w wierszu N5.3 pozostałe należności lub w przypadku nie zwrócenia jej w terminie w wierszu N4.2 - pozostałe należności wymagalne.

16 lipca 2009 r.


Wykazywanie w sprawozdawczości budżetowej skutków wzajemnych potrąceń

W sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie” Potrącenia” wykazuje się potrącenia dokonane na podstawie art. 65 i 66  ustawy Ordynacja podatkowa  z dniem złożenia wniosku, który został uwzględniony lub z dniem wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu.

16 lipca 2009 r.


Zaliczanie leasingu finansowego do państwowego długu publicznego 

Leasing finansowy należy traktować jako pożyczkę i ujmować w tytułach dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. 

16 lipca 2009 r. 


Ujmowanie w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-27ZZ należności budżetowych

W sprawozdaniach Rb-27S i Rb-27ZZ  w kolumnie „Należności” należy wykazywać pełną wartość należności przypadających na dany rok budżetowy, bez pomniejszania o odpisy aktualizujące należności.

16 lipca 2009 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w III kwartale 2009 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.  

22 czerwca 2009 r.   


System SJO BeSTi@ 

Na prośbę Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów zamieszczamy pismo dotyczące możliwości wzięcia udziału pracowników JST w ogólnopolskich bezpłatnych szkoleniach z obsługi nowego informatycznego systemu SJO BeSTi@ (systemu przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych JST, który ma stanowić rozszerzenie i uzupełnienie funkcjonalności dotychczas stosowanego systemu BeSTi@).    

9 czerwca 2009 r. 


Ujmowanie w sprawozdaniu Rb-27S skutków decyzji umorzeniowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa 

Decyzje umorzeniowe wydane na podstawie art. 67d ustawy Ordynacja Podatkowe wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania. Decyzje te stanowią podstawę dokonania odpisu na koncie podatkowym podatnika.

29 kwietnia 2009 r. 


Kwoty za I kwartał 2009 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2009 roku:

 23 kwietnia 2009 r.


Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dotyczy budżetu państwa)

W dzienniku ustaw nr 33 poz. 261 z 2009 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiana dotyczy wykazywania danych w większej szczegółowości niż do tej pory w sprawozdaniu Rb-28 miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa.

Zmienione przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za luty 2009 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - 28 luty 2009 r.

18 marca 2009 r. 


Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych  

Od IV kw 2008 r. udostępniane wzory sprawozdań działać będą wyłącznie w środowisku OpenOffice. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów wypełnianych plików MS Excel oraz z powodu mnogości formatów (Excel 95, 97-2003,2007)

Pakiet OpenOffice można pobrać ze strony www.openoffice.org.pl

Powyższą niedogodność związaną z wyeliminowaniem wzorów XLS (przeznaczonych dla MS Excel) staraliśmy się zrekompensować Państwu poprzez przygotowanie uniwersalnych wzorów zawierających jednocześnie formularz podstawowy i sprawozdanie uzupełniające.
Pozwoliło to wprowadzić reguły kontrolne badające spójność danych między:
- Rb-Z a Rb-UZ
- Rb-N a Rb-UN
W udostępnionych szablonach odpowiednie zakładki do wprowadzania sprawozdań uzupełniających odkrywają się (lub ukrywają) w zależności od wprowadzonego kwartału.

W stosunku do wersji opublikowanych na stronach www Ministerstwa Finansów udostępnione wzory formularzy zawierają udoskonalone mechanizmy weryfikacji danych oraz wzmocnione mechanizmy zabezpieczeń przed przypadkowym uszkodzeniem formuł wyliczających podsumowania.

27 lutego 2009 r. (2 lutego zamieszczono w Aktualnościach)


Kwoty ostateczne na 2009 rok

Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2009 r.

9 lutego 2009 r. 


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego  

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w II kwartale 2009 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.

14 kwietnia 2009 r.


Kwoty za IV kwartał 2008 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2008 roku:

9 lutego 2009 r.


Miesięczne sprawozdania budżetowe

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie do 22 stycznia br., miesięczne sprawozdania budżetowe za grudzień 2008 roku.  

5 stycznia 2009 r.


Wykazywanie należności i zobowiązań Funduszu Pracy w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z oraz wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych

Należności i zobowiązania Funduszu Pracy, którym dysponują powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Do kategorii „papiery wartościowe” zalicza się zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (dla których istnieje płynny rynek wtórny).  

11 grudnia 2008 r. 


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w I kwartale 2009 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.

aktualizacja 9 grudnia 2008 r.
4 grudnia 2008 r. 


Ujmowanie zaliczek na wyjazdy służbowe, nierozliczonych dotacji oraz błędnych obciążeń rachunku jednostki w sprawozdaniu Rb-N 

Zaliczki na wyjazdy służbowe lub zakupy ujmuje się w sprawozdaniu w kolumnie gospodarstwa domowe w pozycji N5.3 pozostałe należności lub jeżeli pracownik pozostaje w zwłoce w wierszu N4.2 pozostałe należności wymagalne.

Dopiero z chwilą rozliczenia przekazanych dotacji zasilenie wykorzystane przez beneficjenta niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości staje się należnością j.s.t., którą należy wykazywać w wierszu N5.3 lub N4.2 w przypadku nie zwrócenia jej w terminie.

Niewłaściwe obciążenie rachunku jednostki należy traktować jako bezpodstawne wzbogacenie się strony, która dokonała obciążenia i wykazać w wierszu N5.3 należności niewymagalne lub w przypadku zwłoki N4.2 pozostałe należności wymagalne. 

 14 listopada 2008 r. 


Kwoty planowane na 2009 rok 

Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa.

 30 października 2008 r.


Zasady sporządzania sprawozdań Rb-NDS, Rb-N, Rb-27ZZ, przelewy redystrybucyjne

Należności ze sprawozdania Rb-27ZZ należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N tylko w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie i rozwiązywanie lokat jest rozchodem i przychodem j.s.t. Środki pieniężne lokowane w bankach j.s.t. powinna ujmować w sprawozdaniu Rb-NDS po stronie rozchodów w pozycji D25 „inne cele”.

21 października 2008 r. 


Niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego, środki dotacji rozwojowej z budżetu państwa, termin sporządzenia bilansu skonsolidowanego, wartość należności w bilansie

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy u projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 21 października 2008 r.


Ujmowanie należności z tytułu refundacji wydatków otrzymywanych z innych urzędów oraz z tytułu zwrotu dotacji w sprawozdaniu Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N należy wykazać należności również te, które powstały po stronie wydatkowej. W związku z powyższym w przedmiotowym sprawozdaniu należy ująć należności z tytułu refundacji wydatków otrzymywanych z innych urzędów.

21 października 2008 r.


Kwoty za III kwartał 2008 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2008 roku:

15 października 2008 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w IV kwartale 2008 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie. Ponadto ujęte są terminy dotyczące budżetu oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Aktualizacja:

Dnia 1 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. nr 174 poz. 1081). Rozporządzenie uchyliło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz.U. nr 71 poz. 475 oraz z 2008 r. nr 91, poz. 563).

18 września 2008 r.


Ujmowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N, sporządzanym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w wierszu „depozyty na żądanie” należy wykazywać stan środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych (w tym również środki Państwowego Funduszu Pracy). Wyłączone są środki na rachunku ZFŚS oraz rachunku sum depozytowych tj. rachunku, na który kontrahenci wpłacają zabezpieczenie należytego wykonania umów, wadia i kaucje.

14 sierpnia 2008 r.


Kwoty za II kwartał 2008 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2008 roku:

11 lipca 2008 r.


Sposób wypełniania nowych wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z

W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami zgłaszanymi do Ministerstwa Finansów w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania nowych wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedź, którą zamieszczamy poniżej.

2 lipca 2008 r.


Uprzejmie przypominamy, że uchwały jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu podlegają nadzorowi Wojewody Opolskiego. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w postanowieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. sygn. AP/736-221/2003/PG.

Jednocześnie informujemy, iż skonsolidowany bilans j.s.t. (sporządzony w złotych i groszach) należy przekazywać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji (w formie papierowej i elektronicznej – w programie BeSTi@), stosownie do § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020, zm. Dz.U. z 29 kwietnia 2008 r. nr 72, poz. 422.).

17 czerwca 2008 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w III kwartale 2008 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie. Ponadto ujęte są terminy dotyczące budżetu oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

11 czerwca 2008 r.


Zasady sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb-Z przez jednostki budżetowe

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w odniesieniu do właściwych grup wierzycieli i dłużników w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z w przypadku braku jakichkolwiek informacji o przynależności grupowej (sektorowej) tych podmiotów dane należy zaliczać do grupy gospodarstw domowych.

6 czerwca 2008 r.


Ujmowanie odsetek od należności wynikających z umów cywilnoprawnych w sprawozdaniu Rb-27S

Do odsetek od należności wynikających z umów cywilnoprawnych stosuje się przepisy Kodeksu  cywilnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów odsetki te powinny być ujęte w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie ” Należności pozostałe do zapłaty ogółem” oraz „ Zaległości”.

28 kwietnia 2008 r.


Ujmowanie odsetek za zwłokę od należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S

Odsetki od należności podatkowych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów powinny być ujęte w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 9 „Należności pozostałe do zapłaty ogółem”. Nie ujmuje się tych odsetek w kolumnie „Zaległości”.

28 kwietnia 2008 r.


Kwoty za I kwartał 2008 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2008 roku:

16 kwietnia 2008 r.


Ważne terminy dla jednostek samorządu terytorialnego

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach sporządzania i przekazywania w II kwartale 2008 roku sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy publicznej oraz o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie. Ponadto ujęte są terminy dotyczące bilansu, budżetu oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

18 marca 2008 r.  


Kwoty ostateczne na 2008 rok 

Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2008 r.

20 lutego 2008 r. 


Rb-ST według nowego wzoru

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej wprowadza m.in. nowy wzór sprawozdania Rb-ST. W sprawozdaniu tym należy wykazać stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego na podstawie dowodów bankowych, zgodnych z zapisami w księgowości banku, z wyszczególnieniem środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym oraz dotacji i subwencji przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku, która pozostaje na rachunku budżetu.

19 lutego 2008 r.


Kwoty za IV kwartał 2007 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2007 roku:

4 lutego 2008 r.


Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Minister Finansów w dniu 25 stycznia 2008 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 16, poz. 100).

Zmiany dotyczą sprawozdań: Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-ST.

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych w 2008 r. za wyjątkiem sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2007 r., kwartalnych sprawozdań Rb-N, Rb-Z za IV kwartał 2007 r. oraz rocznych Rb-WS za 2007, które sporządzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu w dotychczasowym brzmieniu. Sprawozdania roczne Rb-UN i Rb-UZ będą sporządzane po raz pierwszy za 2008 r.

30 stycznia 2008 r.  


Zwrot dochodów utraconych przez gminę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Gmina powinna złożyć wniosek do właściwego wojewody do 31 marca, roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie z podatku od nieruchomości parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Gmina może złożyć korektę wniosku do 31 maja roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie. W terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie właściwy wojewoda przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów z tytułu tych zwolnień.

Wzór wniosku zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie  centrum badawczo-rozwojowego (DzU nr 102, poz. 696).

16 stycznia 2008 r.


Wykazywanie danych w sprawozdaniach sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-UN i Rb-UZ sporządzane przez samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne oraz fundusze celowe posiadające osobowość prawną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, są wykorzystywane do celów statystycznych, w związku z tym, w wierszu N 3.1 gotówka – środki zgromadzone w kasie jednostki sporządzającej sprawozdanie powinny, być wykazane w grupie III obejmującej jednostki należące do sektora samorządowego, natomiast środki pieniężne na rachunku bieżącym jednostki oraz lokaty typu overnight powinny być wykazywane w wierszu N 3.2 depozyty na żądanie.

więcej:

29 listopada 2007 r.


Kwoty planowane na 2008 rok 

Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008, planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej na 2008 r. wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa.

15 października 2007 r.


Kwoty za III kwartał 2007 roku

Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2007 roku:

11 października 2007 r.


Wsparcie dla użytkowników systemu Bestia.

Ministerstwo Finansów poprzez umowę zawartą z z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. zapewniło na okres do dnia 31 sierpnia 2007 r. świadczenie usług związanych z utrzymaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego „BeSTi@”.

Szczegóły: pismo Pani Zdzisławy Wasążnik – Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST7-4834-96/2007/1436 z dnia 16 sierpnia 2007 r.

21 sierpnia 2007 r.


Odsetki za zwłokę od należności podatkowych.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych naliczone i zaewidencjonowane na koniec każdego kwartału powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S, w kolumnie dotyczącej należności pozostałych do zapłaty ogółem. Odsetek tych nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, w którym wykazuje się tylko wartość nominalną należności.

Szczegóły: pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST2-4834-104/2007/1356 z dnia 3 sierpnia 2007 r.

8 sierpnia 2007 r.


Pomoc publiczna de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz Informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym należy przesyłać w wersji elektronicznej na wzorach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegóły: pismo Pana Macieja Jabłońskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - o sygnaturze Fsr-823-39-1/07 z dnia 26 lipca 2007 r.

7 sierpnia 2007 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2007 roku.

23 lipca 2007 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2007 roku.

19 kwietnia 2007 r.


Zamieszczamy pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2007 r.

20 lutego 2007 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2006 roku.

9 lutego 2007 r.


Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczone zostało pismo w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z nowym rocznym sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych / jednostek samorządu terytorialnego.

5 lutego 2007 r.


Zamieszczamy pismo Pana Stanisława Srockiego - Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych - o sygnaturze KR RIO.004-3/07 z dnia 12 stycznia 2007 r. skierowane do Ministerstwa Finansów w nawiązaniu do pisma Ministerstwa o sygnaturze ST2-4834-12912006/2137 w sprawie zasad sporządzania sprawozdań.

15 stycznia 2007 r.


Zamieszczamy pismo Pani Marianny Borowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - o sygnaturze ST2-4834-12912006/2137 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki”.

10 stycznia 2007 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2006 roku.

11 października 2006 r.


Zamieszczamy pisma Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007, planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz planowanej na 2007 r. wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa.

11 października 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST1-4834-1044/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem niektórych przepisów z zakresu finansów publicznych.

29 września 2006 r.


Publikujemy komunikat w sprawie systemu BeSTi@ i sprawozdawczości za II kw 2006 r.

17 lipca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST2-4834-56/2006/1235 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

28 czerwca 2006 r.


Publikujemy instrukcję wczytania danych sprawozdawczych za I kw 2006 roku z systemu BudzetST II do systemu BeSTi@.

12 maja 2006 r.


Publikujemy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST2-4834-37/2006/534 z dnia 13 kwietnia 2006 roku dotyczące nowego systemu informatycznego BeSTi@, który zastąpi system Budżet ST II. 

14 kwietnia 2006 r


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze NZ/W8/32/1843/2006 z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie wykazywania pożyczek na prefinansowanie oraz pożyczek na restrukturyzację SP ZOZ-ów w sprawozdaniu Rb-Z, sporządzanym na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 148 poz. 1653).

8 kwietnia 2006 r.


Zamieszczamy pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 r.

31 marca 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pani Jadwigi Nowakowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa - o sygnaturze RR 2-0611-ll/AP/06/520 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad sporządzania sprawozdania Rb-WS za 2005 r .

27 lutego 2006 r.


Zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wykazywania danych w kolumnie 14 "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

* Ministerstwo Finansów wyjaśniło ten temat także w piśmie o sygnaturze ST2-4834-109/2005/1683 z dnia 8 listopada 2005 r.

28 grudnia 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST2-4834-109/2005/1683 z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

8 listopada 2005 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za III kwartał 2005 roku.

13 października 2005 r.


Zamieszczamy pisma Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006.

12 października 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze ST2-4834-95/2005/1332 z dnia 25 sierpnia br. w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości budżetowej.

6 września 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST2-4834-85/2005/1253 z dnia 10 sierpnia br. w sprawie zasad wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP skutków, udzielonych przez organ podatkowy, odroczenia terminu płatności podatku oraz rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych.

17 sierpnia 2005 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2005 roku.

20 lipca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST2-2434-72/2005 dotyczące sprawozdań budżetowych za II kwartał 2005 roku.

14 lipca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Zdzisławy Wasążnik - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów - z dnia 6 kwietnia 2005 r. dotyczące ujmowania w sprawozdaniach Rb-30 sporządzanych przez zakłady budżetowe operacji związanych z obowiązkiem podatkowym w podatku VAT.

5 lipca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pani Marianny Borowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów - z dnia 4 lutego 2005 r. dotyczące wykazywania w sprawozdawczości budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego skutków rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

29 czerwca 2005 r.


Zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów na temat prawidłowego ujmowania danych w sprawozdaniu budżetowym Rb-Z.

1 czerwca 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

27 kwietnia 2005 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2005 roku.

22 kwietnia 2005 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający ostateczne kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za 2004 rok.

17 lutego 2005 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający ostateczne kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa na 2005 rok.

13 stycznia 2005 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający projektowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa na 2005 r.

25 października 2004 r.


Zamieszczamy wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału w PIT dla j.s.t. na 2004 r., oraz ich wykonanie za trzeci kwartał 2004 r.

19 października 2004 r.


Zamieszczamy wykazy zawierające kwoty subwencji ogólnej dla j.s.t. na 2004 r., oraz ich wykonanie za drugi kwartał 2004 r.

26 lipca 2004 r.


Zamieszczamy wykazy zawierające kwoty subwencji ogólnej dla j.s.t. na 2004 r., oraz ich wykonanie za pierwszy kwartał 2004 r.

21 kwietnia 2004 r.

Wersja XML