Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc publiczna - archiwum (2004-2012)

 

Pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji. Zgodnie z treścią rozporządzenia gminy i powiaty województwa opolskiego będą zobowiązane, po uzyskaniu identyfikatorów (loginów) i haseł dostępu do aplikacji, przekazywać sprawozdania lub informacje z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez ministra rolnictwa.

31 grudnia 2012 r.


Sprawozdania z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za 2011 rok 

30 marca 2012 roku upłynął termin przekazania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem RIO, sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż pomoc de minimis za cały rok kalendarzowy.

 Proponowane nazwy dla przesyłanych do RIO plików:

19 marca 2012 r.


Roczne sprawozdania z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

31 marca 2011 roku upłynął termin przekazania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem RIO, sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż pomoc de minimis za cały rok kalendarzowy.

W przypadku udzielenia pomocy publicznej w rolnictwie oraz w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym (roku kalendarzowym) – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach, tj. w jednym pliku dla rolnictwa, w drugim pliku dla rybołówstwa.
W przypadku nieudzielenia pomocy publicznej w rolnictwie oraz w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym (roku kalendarzowym) – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach.

Proponowane nazwy dla przesyłanych plików:

25 marca 2011 r.


Pomoc publiczna - sprawozdawczość

Przypominamy, że JST z województwa opolskiego sprawozdają pomoc publiczną dla przedsiębiorców za 4 kw / 2010 i roczne za 2010 rok, na arkuszach Excela przesyłanych do RIO, natomiast wszystkie pomoce udzielone począwszy od 1.01.2011 roku, sprawozdają wyłącznie w systemie Shrimp.

Ponadto załączamy pismo UOKIK z dnia 28 stycznia 2011 roku o sygnaturze DDO-51-14(1)/11/MGr dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (DzU nr 257, poz. 1728)

2 lutego 2011 r. 


System Shrimp

W dniu 1 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 181, poz. 1218). W wyniku tej zmiany gminy, powiaty i samorządy województw (z obszaru całego kraju) przekazują sprawozdania o pomocy publicznej albo informacje o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Podmioty niewdrożone jeszcze do systemu SHRiMP, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany przepisów, tj. do dnia 8 października 2010 r., mają obowiązek wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji.

4 października 2010 r.


Pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi

W dniu 1 czerwca br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 87/2010 w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Program, dzięki zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, nie powoduje konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis (www.minrol.gov.pl).

W odniesieniu do j.s.t program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w formie stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2010 r. w związku z powodzią i pozostałymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi  oraz udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:

- 2.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej;

- 4.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.

16 sierpnia 2010 r.


Zmiana ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. 5 kwietnia br.) wejdzie w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 18, poz. 99). Zmiany dotyczą m.in. dokumentów jakie musi przedstawić wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy (w tym pomocy  w rolnictwie i rybołówstwie) podmiot ubiegający się o pomoc de minis podmiotowi udzielającemu pomocy.

18 marca 2010 r.


Pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

W Dzienniku Ustaw nr 127, poz. 1053 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji. Rozporządzenie określa, które podmioty (m.in. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, marszałkowie województw) mają wystąpić do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora i hasła dostępu do aplikacji służącej przekazywaniu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

19 sierpnia 2009 r.


Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

Z dniem 21 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (DzU. nr 76, poz. 644). Rozporządzenie zmienia wzory sprawozdań:

- o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis,

- o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie,

- o udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie.

25 maja 2009 r.


Pomoc publiczna – ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

W Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia br. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. nr 59, poz. 488).  Rozporządzenie weszło w życie w dniu 29 kwietnia 2009 r.  i  będzie miało zastosowanie do 30 czerwca 2014 r.

W rozporządzeniu określono szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, usług doradczych i udziału w targach lub wystawach w formie: odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty; odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji; umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.

12 maja 2009 r.


Stopa referencyjna

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (bip.minrol.gov.pl) publikowane są zawiadomienia Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich.
Od 1 stycznia 2009 roku stopa bazowa dla Polski wynosi 6,78%.

25 marca 2009 r.


Zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych winny być przekazywane w pełnych złotych (poprzednio w tys. zł). Ponadto termin przekazywania tych sprawozdań wynosi 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

·        więcej

7 stycznia 2009 r. 


Pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie

Dnia 1 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. nr 174 poz. 1081). Rozporządzenie uchyliło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz.U. nr 71 poz. 475 oraz z 2008 r. nr 91, poz. 563).

Nowe rozporządzenie istotnie zmieniło druki sprawozdań i zakres wykazywanych w nich danych. Na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakładce „Pomoc publiczna w rolnictwie” – sprawozdawczość, zamieszczono do pobrania wzory sprawozdań.

Prosimy o przesyłanie sprawozdań z uwzględnieniem proponowanego przez MRiRW nazewnictwa (np. dla sprawozdań miesięcznych – pomoc publiczna w rolnictwie za wrzesień pagri_200809_wer00_PUP.xls).

10 października 2008 r. 


Nowa metoda ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

Od 1 lipca 2008 roku Komisja Europejska nie publikuje już stopy referencyjnej tylko tzw. stopę bazową, która stanowi podstawę do obliczenia stopy referencyjnej. Stopy referencyjne i dyskontowe wykorzystywane są m.in. do obliczania ekwiwalentu dotacji brutto udzielonej pomocy publicznej.

15 lipca 2008 r.


Uprzejmie informujemy, iż na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakładce „Pomoc publiczna w rolnictwie” – sprawozdawczość, zamieszczono nowe, obowiązujące od dnia 1 lipca 2008 r. wzory sprawozdań:

- o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie,

- o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie,

- o udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie,

oraz informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.

Prosimy o przesyłanie sprawozdań z uwzględnieniem proponowanego przez MRiRW nazewnictwa (np. dla sprawozdań miesięcznych – pomoc publiczna w rolnictwie  pagri.rrrrmm.wernr.PUP.xls).

3 lipca 2008 r. 


Pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie

1 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz.U. nr 91, poz. 563). W rozporządzeniu zmieniono m.in. wzory sprawozdań:

oraz zmieniono wzór informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.

5 czerwca 2008 r.


Sprawozdania o zaległościach z uwzględnieniem opłat eksploatacyjnych i kar pieniężnych

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych z uwzględnieniem stanu zaległości w stosunku do opłat eksploatacyjnych i kar pieniężnych ustalanych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Przedmiotowe sprawozdanie przekazuje się raz do roku, w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

13 lutego 2008 r.


Terminy dotyczące przesyłania sprawozdań z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

Przypominamy, iż 20 stycznia 2008 r. upływa termin przesłania do RIO sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis bądź informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za miesiąc grudzień 2007 r., natomiast 30 stycznia 2008 r. upływa termin przesłania sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za rok 2007.

 4 stycznia 2008 r.


Pomoc de minimis

25 października 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185, poz. 1317).

Rozporządzenie to określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pomoc ta ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu i jest udzielana na projekty realizowane w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

25 października 2007 r.


Zmiany w sprawozdaniach o udzielonej pomocy publicznej.

Zmiana z kwartalnego na roczny okres sporządzania sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz wprowadzenie informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym to główne zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 133, poz. 923). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 sierpnia 2007 roku natomiast zmiany w zakresie okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań i informacji sporządzanych za trzeci kwartał 2007 r.

30 sierpnia 2007 r.


Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 59, poz. 404), podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sprawozdania przekazuje się przez teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa.

10 maja 2007 r.


Zamieszczamy pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej - dotyczące interpretacji przepisów o pomocy publicznej w kontekście podejmowanych przez gminy uchwał zawierających zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.

20 grudnia 2006 r.


Zamieszczamy informację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie programu pomocowego dla gmin w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości (nowe inwestycje i miejsca pracy).

30 sierpnia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

10 stycznia 2006 r.


Informujemy, iż zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291), sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej należy sporządzać na formularzu udostepnionym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Oznacza to, iż podmiot udzielający pomocy przystępując do sporządzania sprawozdania za dany okres powinien każdorazowo pobrać aktualny elektroniczny formularz sprawozdawczy udostępniony na stronie www.uokik.gov.pl

10 stycznia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przepisów o pomocy publicznej w transporcie (wraz z załącznikami).

28 grudnia 2004 r.


W związku z podpisaniem przez Prezydenta nowej Ustawy o postępowaniu w sprawie pomocy publicznej prezentujemy stanowisko przybliżające "zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom po przystąpieniu Polski do UE" opracowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

25 maja 2004 r.

 

 

Wersja XML