Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie PO KL

Logo Logo

 

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Uprzejmie informujemy,

że z dniem 1 maja 2010 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi

oraz Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu

rozpoczęła realizację projektu pn.:

„Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników

regionalnych izb obrachunkowych

– inwestycje w ludzi inwestycjami

w potencjał urzędów administracji publicznej”

 

 

Powyższy projekt realizowany jest przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu

w partnerstwie z:

·         Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu

·         Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi (lider projektu)

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy, w tym etatowi i pozaetatowi członkowie kolegium:

·         Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

·         Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

·         Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji:


Szkolenia/kursy:

Tematyka szkolenia/kursu

Ilość osób przewidzianych do udziału w szkoleniu/kursie

RIO Łódź

RIO Poznań

RIO Opole

Umiejętność odczytywania danych, ich analiza/ACL

15

15

6

Zarządzanie kadrami i płacami

8

   

Zarządzanie czasem pracy

30

30

15

Rachunkowość

3

   

Prawo Unii Europejskiej

25

25

 

Sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego

25

25

 

Pomoc publiczna w podatkach i opłatach lokalnych

25

25

 

Umiejętność pracy w warunkach stresu

30

30

15

Kontrola środków z dotacji unijnych

25

25

25

System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego

20

20

20

Praktyczne aspekty wykrywania nadużyć

25

25

25

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

50

50

15

Podstawy obsługi komputera

20

20

10

Prawo zamówień publicznych i ustawa o koncesjach na roboty budowlane

50

50

15

 

Studia podyplomowe:

Tematyka studiów podyplomowych

Ilość osób przewidzianych do udziału w studiach

RIO Łódź

RIO Poznań

RIO Opole

Kontrola finansowa i audyt

2

1

3

Fundusze Unii Europejskiej

2

   

Zamówienia publiczne

1

4

 

Rachunkowość i finanse

 

2

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1

   

Prawo samorządu terytorialnego

1

   


Wymiana doświadczeń na poziomie organów nadzoru w związku z prowadzoną działalnością nadzorczą
– dla łącznie 40 osób z RIO Łódź, Poznań i Opole.

Na stronach internetowych partnerów projektu, to jest Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zamieszczone zostały informacje dotyczące ilości osób przewidzianych do udziału w poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach projektu z ww. izb.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku.
Informacje nt. rekrutacji do udziału w poszczególnych zadaniach zamieszczane będą sukcesywnie, w miarę realizacji projektu, na stronach internetowych poszczególnych izb oraz przekazywane przez kierowników komórek organizacyjnych lub osoby wyznaczone w izbach do kontaktów z Biurem Projektu.
Regulamin uczestnictwa w projekcie zamieszczony zostanie na stronach internetowych Regionalnych Izb Obrachunkowych: w Łodzi, Poznaniu i Opolu; dostępny będzie także w sekretariatach izb, w siedzibach ich zespołów zamiejscowych oraz w Biurze Projektu.

Wszelkie informacje nt. realizacji projektu udzielane są w Biurze Projektu,
które mieści się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
ul. Zamenhofa 10,
90-431 Łódź
Fax: +48 (42) 636-74-24
Email: biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl

 

http://www.rio.gov.pl/share/pokl/projekt_pokl_opole.htm

 

1 czerwca 2010 r.

 

 

 

Wersja XML