Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie nr 1/2012/POKL do złożenia oferty

Logo Logo

 

Zaproszenie nr 1/2012/POKL
 do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia
„Podstawy obsługi komputera”


W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych – Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji publicznej” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi - jako lider projektu –
zaprasza do składania wstępnych ofert na przeprowadzenie szkoleń nt „Podstawy obsługi komputera” (obsługa systemu plików, dokumenty tekstowe, arkusz kalkulacyjny) dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
1)    Planowana ilość szkoleń  - 2
2)    Planowana liczba godzin - 6 godzin dydaktycznych / 1 szkolenie - łącznie:  12 godzin dydaktycznych
3)    Planowana łączna liczba uczestników w ww. szkoleniach - ok. 10 osób / 1 szkolenie - łącznie: 20 osób
4)    Termin szkolenia: luty/marzec 2012 (dokładny termin do uzgodnienia)
5)    Miejsce: sala szkoleń w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, przy ul. Zamenhofa 10 - 2 grupy;
6)    Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
7)    Płatność - przelewem po zakończeniu szkoleń
8)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
9)    Informujemy, że zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów umów.
10)    Umowa nie obejmuje kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, noclegu i wyżywienia Przyjmującego zamówienie.
11)    Przedmiotowe zamówienie sfinansowane zostanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych.
12)    Oferta powinna zawierać:
•    informacje dotyczące oferenta - dane osobowe, kwalifikacje, dorobek zawodowy, doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń, (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu pn. Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych – Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji publicznej”,
•    proponowane założenia programowe zajęć,
•    proponowaną cenę wykonania zamówienia brutto za 1 godzinę dydaktyczną.
13)     Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty prosimy składać do dnia 5 lutego 2012 r. osobiście do Biura projektu – Łódź, ul. Zamenhofa 10 lub drogą elektroniczną na adres: biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl


Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail: biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl
Wersja XML