Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbliższe terminy w sprawozdawczości

22 stycznia - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO za grudzień 2013:

RIO otrzymuje sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej.
Przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy autentyczność pochodzenia sprawozdań i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. j.t. z 2013 r., poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Sprawozdania w wersji elektronicznej należy przekazywać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.

10 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO za IV kwartał:

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO za IV kwartał:

Wersja XML