Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc publiczna

 • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112 ze zm.)

  Ustawa w art. 23 wprowadziła zapis, zgodnie z którym przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 000) ...
  Data publikacji: 22-02-2021 15:12
 • Informacja Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK o rozszerzeniu możliwości udzielania dodatkowego wsparcia przez JST

  W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 17 kwietnia 2020 r., poz. 695), pismem DMP-1.52.29.2020.RZ z dnia 7 maja 2020 r. Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów Pan Piotr Pełka wystosował ...
  Data publikacji: 14-05-2020 14:16
 • Informacja Prezesa UOKiK o udzielaniu przez j.s.t. dodatkowej pomocy publicznej

  W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568), w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji ...
  Data publikacji: 02-04-2020 14:45
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

  W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 561 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy... 
  Data publikacji: 02-04-2020 09:39
 • Przypomnienie o obowiązku przekazywania sprawozdań o pomocy publicznej do UOKiK

  Data publikacji: 17-01-2017 13:37
 • Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców

  1 marca Termin złożenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych - tekst jednolity Dz. U. z  2014 poz. 1065 z późn. zm.). Sprawozdanie przekazywane jest do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO w Opolu. Sprawozdania przekazywane są do RIO Opole wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie *.xls.  
  Data publikacji: 26-02-2015 10:50
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej

  Jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2014 r. pod pozycją 1065.
  Data publikacji: 20-08-2014 09:36
 • 31 marca 2013 - termin przekazania rocznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż pomoc de minimis oraz informacji o nieudzieleniu pomocy

  Sprawozdania przesyła się do RIO w Opolu wyłącznie w postaci elektronicznej (format xls) na adres sprawozdania@rio.opole.pl: nazwa pliku:  agri_2012_wer00_PUP fish_2012_wer00_PUP Gdzie: PUP to „Podmiot Udzielający Pomocy” 19 lutego 2013 r.
  Data publikacji:
 • Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

  Informujemy, iż w Dz.U. z 2013 r. pod poz. 113 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesyłanie do Izby sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2012 rok na wzorze określonym w w/w rozporządzeniu link do strony www UOKIK 28 stycznia 2013 r.
  Data publikacji:
Wersja XML