Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność analityczna w 2014 roku

Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego woj. opolskiego za 2013 rok

Kolejny raz prezentujemy raport sporządzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, który przedstawia problemy związane z wykonaniem budżetów j.s.t., dostrzegane przez pryzmat organu nadzoru i kontroli.

Raport przedstawia opisywaną tematykę zbiorczo i w odniesieniu do poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano w nim ujęcia liczbowego opisywanych zjawisk i porównania uzyskanych danych do wyników krajowych, we wszystkich segmentach gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego województwa opolskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią naszej publikacji.

Synteza Raportu zawiera najważniejsze jego elementy opisane w sposób skrótowy, wnioski i relacje w odniesieniu do roku ubiegłego i wyników osiągniętych przez wszystkie j.s.t. w kraju, a także informację o wynikach działalności nadzorczej i kontrolnej prowadzonej przez Izbę w 2013 roku.

31 października 2014 r.


Analiza sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2013 r. pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

1 sierpnia 2014 r.


Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2013 rok

Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym wprowadzono liczne zmiany w przepisach prawa, mające wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa.
Dochody ogółem wszystkich jednostek województwa opolskiego w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 3,1% i wyniosły 4 369 726 tys. zł (97,8% planu). Wydatki ogółem wzrosły o 3,0% i wyniosły 4 329 871 tys. zł (93,7% planu). Zobowiązania ogółem j.s.t. zmalały o 2,9% i wyniosły 1 294 803 tys. zł, co stanowiło 29,6% w relacji do dochodów wykonanych j.s.t.

18 lipca 2014 r.


Analiza dotycząca ryzyka zagrożeń w gospodarce finansowej j.s.t. wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na możliwość wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej sektora samorządowego jest wysoki poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wykaz j.s.t. województwa opolskiego o zwiększonym ryzyku zagrożeń w gospodarce finansowej w 2013 r. sporządzono w oparciu o kryteria odnoszące się do zadłużenia j.s.t. oraz kryteria związane z wynikiem operacyjnym wykonania budżetu. 

2 lipca 2014 r.

Wersja XML