Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2017)


12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:


14 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).


24 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:


28 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

Poniżej udostępniamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z i Rb-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.                                                                                                                                           

Formularze przeznaczone są WYŁĄCZNIE do obsługi I, II i III kwartału.

Sprawozdania można przekazać do RIO w Opolu w jeden z następujących sposobów:

  1. w formie dokumentu i w formie elektronicznej:
  1. wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego:

Istnieje możliwość przekazania sprawozdań do RIO w Opolu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby z wykorzystaniem Formularza przekazywania sprawozdań.


2 maja – termin przekazania przez Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO w formie papierowej następujących sprawozdań finansowych:

(Podstawa prawna § 26 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.).

Wersja XML