Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność opiniodawcza w 2020 roku

Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu:

14 maja 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

7 kwietnia 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

11 marca 2020 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w projektach uchwał budżetowych na 2020 rok.

Deficyt budżetowy zaplanowało w projektach budżetów na 2020 r. 58 jednostek samorządu terytorialnego. W porównaniu do roku ubiegłego o 10 jednostek mniej zaplanowało w projektach budżetowych deficyt budżetowy. Składy orzekające oceniając możliwość sfinansowania deficytu przez te jednostki wydały 56 opinii pozytywnych i 2 opinie z uwagami. Opinii negatywnych nie wydano.

17 lutego 2020 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 r.

W okresie od 24 października do 20 listopada 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2020 r.

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2020 rok. Łącznie wydano 87 opinii, w tym 67 pozytywnych, 17 z uwagami i 3 z zastrzeżeniami.

17 lutego 2020 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków na 2020 r.

W okresie od 17 października do 21 listopada 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2020 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 61 projektów.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2020 rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie wydano 87 opinii, w tym 75 pozytywnych, 10 z uwagami, 2 z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.

17 lutego 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu:

17 lutego 2020 r.

Wersja XML