Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność opiniodawcza w 2012 roku

Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu

 

·         PDFzestawienie

 

21 stycznia 2013 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie

14 grudnia 2012 r.  

 


 

Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2012 r.

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2012 roku

15 listopada 2012 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku

6 listopada 2012 r.  

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu

8 października 2012 r.  

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu

21 września 2012 r. 

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu

27 sierpnia 2012 r. 

 


 

Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2011 r.

 

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa i związków przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

W okresie od 28 marca do 15 maja br. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 89 opinii, w tym 83 pozytywne (93,3%), 6 z uwagami (6,7%). Opinii negatywnych nie wydano.

6 sierpnia 2012 r.

 


 

Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2011 r.

 

Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, następnie przygotowuje wniosek  w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium oraz przekazuje go do organu stanowiącego j.s.t., jak również do regionalnej izby obrachunkowej.

W okresie od 16 kwietnia do 25 czerwca 2012 r. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały 89 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu za 2011 rok. Do tutejszej Izby nie wpłynęły wnioski o nieudzielanie absolutorium. Wydano 88 opinii pozytywnych i 1 opinię z uwagami. Żaden wniosek komisji rewizyjnej nie został zaopiniowany negatywnie ani z zastrzeżeniami.

16 lipca 2012 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu

6 lipca 2012 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu maju

6 czerwca 2012 r.

 


 

Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego

 

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2012 rok, wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostały wydane 84 opinie, w tym 77 opinii pozytywnych, 4 opinie z uwagami, 3 opinie z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano. 

23 maja 2012 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu

9 maja 2012 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu

18 kwietnia 2012 r.

 


 

Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok

 

Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego w uchwałach budżetowych na 2012 rok.

Deficyt budżetowy został zaplanowany w uchwałach budżetowych 64 jednostek samorządu terytorialnego. Składy orzekające, oceniając możliwość sfinansowania deficytu przez te jednostki, wydały 63 opinie pozytywne i 1 opinię z uwagami.

12 kwietnia 2012 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym

15 marca 2012 r.

 


 

Wyniki opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 r.

 

W okresie od 10 listopada do 18 listopada 2011 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2012 r.

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2012 rok. Łącznie wydano 89 opinii, w tym 79 pozytywnych (88,8%), 6 z uwagami (6,7%), 4 z zastrzeżeniami (4,5%). Opinii negatywnych nie wydano.  

22 lutego 2012 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu

15 lutego 2012 r.

 


 

Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 2012 r.

 

W okresie od 10 listopada do 18 listopada 2011 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2012 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 69 projektów.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2012 rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie wydano 89 opinii, w tym 77 (86,5%) pozytywnych, 11 (12,4%) z uwagami i 1 (1,1%) z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.

14 lutego 2012 r.

 


 

Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok

 

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w projektach uchwał budżetowych na 2012 rok. Łącznie zostało wydanych 61 opinii o możliwości sfinansowania deficytu, w tym 60 opinii pozytywnych.

31 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

 

Wersja XML