Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność nadzorcza w 2007 roku

Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XII/83/07 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości,
 • nr XV/85/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Izbicko,
 • nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Dobrodzień,
 • nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 • nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.,  

- orzeczono w części nieważność uchwał i zarządzeń:

 • nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku,
 • nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości składek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r.,
 • nr XIII-88/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
 • nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy na 2007 r.,
 • nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
 • nr 190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 r.,
 • nr XI/86/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
 • nr XII/63/07 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,  

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XII/60/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
 • nr XI/64/2007 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów,
 • nr 123/XII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
 • nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2008 r.,
 • nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego,

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

  


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 grudnia 2007 roku.

21 grudnia 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 grudnia 2007 roku.

11 grudnia 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 grudnia 2007 roku.

11 grudnia 2007 r.


 

Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

- orzeczono nieważność uchwał:

- orzeczono w części nieważność uchwał:

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 listopada 2007 roku.

28 listopada 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 listopada 2007 roku.

19 listopada 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 listopada 2007 roku.

15 listopada 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 listopada 2007 roku.

5 listopada 2007 r.


 

Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

- orzeczono nieważność:

- orzeczono w części nieważność:

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w:

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 października 2007 roku.

24 pażdziernika 2007 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 października 2007 roku.

9 pażdziernika 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 października 2007 roku.

3 pażdziernika 2007 r.


 

Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 września 2007 roku.

25 września 2007 r.


 

WSA oddala skargę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie sygn. akt I SA/Op 219/07, oddalił skargę Gminy Olszanka na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 11/44/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych.

 

Z oddalającego skargę wyroku wynika, że:

 

1. Uchwały podejmowane na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty są aktami prawa miejscowego i zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia a zapis określający niezgodnie z ustawą tryb i termin wejścia w życie uchwały, skutkuje jej nieważnością w całości.

 

2. Organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. Regulacje wykraczające poza ustawowe upoważnienie stanowią istotne naruszenie prawa co uzasadnia stwierdzenie nieważności takiej regulacji.  

20 września 2007 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 września 2007 roku.

19 września 2007 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 września 2007 roku.

12 września 2007 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

- stwierdzono istotne naruszenie prawa i wskazano termin usunięcia nieprawidłowości w uchwałach:

 

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 

Wersja XML