Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia

W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informuje, że w budynku będącym siedzibą Regionalnej Komisji Orzekającej obowiązują w szczególności następujące zasady:

 1. do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 10 minut przed jej rozpoczęciem;
 2. osoba wchodząca na salę rozpraw zobowiązana jest do:
 1. dezynfekcji rąk bądź założenia rękawiczek jednorazowych,
 2. osłonięcia nosa i ust przy pomocy maseczki;
 3. poddania się kontroli pomiaru temperatury ciała,
 1. przez cały czas pobytu w budynku wszystkie osoby powinny stosować środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos;
 2. osoby oczekujące na wejście na salę rozpraw powinny zachować od siebie bezpieczny odstęp. Taki sam odstęp powinien być zachowany przy zajmowaniu miejsc na sali rozpraw.
 3. Przewodniczący Składu Orzekającego Regionalnej Komisji Orzekającej odmówi wstępu na salę rozpraw osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. Odmówi wstępu również tej osobie, która nie poddała się badaniu ciepłoty ciała, dezynfekcji rąk lub nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

 

 


ZDB-4100-12/2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w (...)

 

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289) oraz § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 930) zawiadamiam, iż

 

w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali nr 20, I piętro, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, ul. Oleska 19a, odbędzie się rozprawa o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z wniosku o ukaranie wniesionego przez Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w dniu 6 sierpnia 2020 r. sygn. akt ZRD-4110-4/2020

 

 

 


 

 

 

Wersja XML