Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty - archiwum (2004-2012)

Średnia cena skupu żyta

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt.

22 października 2012 r.


Średnia cena sprzedaży drewna

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 zł za 1 m3.

22 października 2012 r.


Stawki podatkowe na 2013 rok

Minister Finansów na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłosił górne granice stawek kwotowych na rok 2013. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 14 sierpnia 2012 r. pod pozycją 587.

17 sierpnia 2012 r.


Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

W Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2012 r. pod pozycją 508 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. Wskaźnik ten wyniósł 104,0 w stosunku do I półrocza 2011 r.

30 lipca 2012 r.


Informacja dotycząca realizacji przez organy samorządu terytorialnego obowiązku wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych

W związku z napływającymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych  pytaniami odnośnie obowiązku przekazywania do zaopiniowania, właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej, uchwał Rad Gmin w sprawie ustalenia wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – działając na prośbę Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Pana Wiktora Szmulewicza  (znak: KRIR/MB/420/2012) – przypomina o obowiązku  wynikającym z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.Nr 101, poz. 927 ze zmianami), zgodnie z którym organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych

16 lutego 2012 r.


Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od 24 stycznia 2012 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. Rozporządzenie ustala, iż w 2012 r. stawka ta wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju napędowego.

13 lutego 2012 r. 


Zmiany terminów składania deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), wprowadza w art. 3 zmianę w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w art. 6 ust. 9 pkt 1 wydłuża termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Przyjęto również dzień 31 stycznia jako termin wpłat obliczonej w deklaracji kwoty podatku od nieruchomości za styczeń (art. 6 ust. 9 pkt 3). Jest to wyjątek od przyjętej zasady dokonywania comiesięcznych wpłat, gdzie nadal obowiązują terminy do dnia 15 każdego miesiąca.

Termin wejścia w życie ustawy określony został na dzień 1 stycznia 2012 r.

8 grudnia 2011 r.


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt.

25 października 2011 r.


Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 r.

Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 19 października 2011 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz obwieszczeniem z dnia 20 października 2011 r. określił stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r.

20 października 2011 r. 


Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Z dniem 19 czerwca 2011 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie ze zmianą w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.”;

Ponadto po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.”.

9 maja 2011 r.


Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organów podatkowych jst 

W dniu 1 stycznia 2011 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 208, poz. 1375). Rozporządzenie określa m.in. to, że ewidencja podatków jest integralną częścią ewidencji księgowej urzędu i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej, opisuje warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą komputera czy też zasady rozliczania poborców jednostek samorządu terytorialnego. 

28 grudnia 2010 r.


Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

24 września 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1461) nadając nowe brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d):

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.

Znowelizowany art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) przewiduje preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości dla wszystkich pomieszczeń budynku zakładu opieki zdrowotnej związanych z prowadzoną przez ten zakład działalnością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 r.

26 listopada 2010 r.


Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów obowiązujące w 2011 r.

Minister Środowiska opublikował obwieszczenie z dnia 15 października 2010 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 r. (M.P. nr 76, poz. 954).

4 listopada 2010 r.


Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2011 r.

Minister Finansów opublikował obwieszczenie z dnia 11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. nr 75, poz. 950 z 25.10.2010 r.) 

4 listopada 2010 r. 


Podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek dla osoby fizycznej będącej współwłaścicielem nieruchomości wraz z firmą

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 24 września 2010 r. sygn. I SA/Rz 402/10 orzekł, iż osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skoro bowiem o wyborze stawki podatku decyduje gospodarczy charakter przedmiotu opodatkowania, a nie właściwości podmiotowe podatników, a zobowiązanie podatkowe obarcza solidarnie wszystkich współwłaścicieli przedmiotu opodatkowania, nie ma zatem usprawiedliwionych podstaw do różnicowania stawki podatku w oparciu o kryteria podmiotowe. Solidarny charakter tego zobowiązania wyklucza bowiem możliwość rozdzielenia go na poszczególnych podatników, z zastosowaniem zróżnicowanych, z uwagi na właściwości podmiotowe poszczególnych podatników, stawek opodatkowania. Wobec tego, obciążające wszystkich współwłaścicieli zobowiązanie, ustalić należy od będącego przedmiotem współwłasności przedmiotu opodatkowania, z zastosowaniem jednej właściwej z uwagi na przedmiot opodatkowania, stawki podatkowej.

Wątpliwości co do właściwej stawki rozwiewa ostatecznie wskazówka interpretacyjna zawarta w art. 6 ust 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odsyłającym do stosowania wobec osób fizycznych w takich przypadkach, zasad obowiązujących osoby prawne, a zatem obarczenie ich dalej idącymi obowiązkami, właściwymi dla osób prawnych.

3 listopada 2010 r.


Obiekt liniowy

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) dokonano zmian m.in. w ustawie Prawo budowlane.

Nowelizacja zmieniła m.in. dotychczasową definicję „budowli”, uzupełniając przykładowe wyliczenie budowli w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane o pojęcie obiektu liniowego. Jednocześnie ustawodawca wprowadził w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane definicję obiektu liniowego. Zgodnie z tym przepisem przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zmiana definicji budowli w Prawie budowlanym oznacza konieczność zweryfikowania deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości pod tym kątem.

28 września 2010 r.


Wielkość udziału gmin we wpływach PIT na 2011 rok

Ministerstwo Finansów poinformowało, że ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku wyniesie 37,12%.

26 sierpnia 2010 r.


Uchwały dotyczące pobierania opłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o  systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek podjęcia do 31 sierpnia 2011 r. uchwał w sprawie określenia opłat pobieranych od rodziców za czas przebywania dzieci w przedszkolu. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

26 sierpnia 2010 r.


Stawki podatków i opłat lokalnych na 2011 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755).

12 sierpnia 2010 r.


Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 8 lipca br., sygn. akt ISA/Rz324/10 orzekł, iż podatkowi od nieruchomości podlegają tylko części budowlane, czyli fundamenty i maszt elektrowni wiatrowych.

19 lipca 2010 r.


Nowe teksty jednolite ustaw

Informujemy, że ukazały się teksty jednolite ustaw:

Dz.U. nr 95 poz. 613 tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

Dz.U. nr 102 poz. 651 tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami.

13 lipca 2010 r.


Nieprawidłowości stwierdzone w uchwałach w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w okresie od października 2009 r. do marca 2010 r. zbadało 225 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. Uchwały te dotyczyły określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, sposobu ich poboru, wyznaczenia inkasentów, a także wprowadzenia zwolnień od tych podatków. Poniższe opracowanie przedstawia nieprawidłowości stwierdzone przez Kolegium.

20 maja 2010 r.


Opłata targowa

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie jest zgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP. Wykładnia kwestionowanego przepisu (który stanowi, że „Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw”) w opinii Trybunału prowadzi do sprzecznych interpretacji, a próba ujęcia tego przepisu w taki sposób aby był zrozumiały w powszechnym odbiorze społecznym nie jest możliwa.

Jednocześnie Trybunał dał parlamentowi 18 miesięcy na zmianę przepisów.

12 stycznia 2010 r.


Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2010 r.

Minister Finansów opublikował obwieszczenie z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P.2009.67.872 z 20.10.2009). 

9 listopada 2009 r.


Zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe w podatku od nieruchomości - kwestionowane

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na posiedzeniu w dniu 21 października 2009 r. podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze, które zmienia dotychczasową linię orzeczniczą, uznając jako niezgodne z prawem zwolnienia przedmiotowo – podmiotowe w podatku od nieruchomości.

22 października 2009 r. 


Ordynacja podatkowa – proponowane zmiany

W dniu 12 sierpnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie BIP „Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa”.

W projekcie proponuje się m.in zmianę:

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2010 r.

13 sierpnia 2009 r.


Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku 

Minister Finansów opublikował obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P.2009.52.742 z 18.08.2009). Stawki uległy zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 roku, czyli o 3,5%.

11 sierpnia 2009 r.


Aporty wnoszone do spółek prawa handlowego a VAT

Na mocy § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr  212, poz. 1336) w okresie do dnia 31 marca 2009 r. może być stosowane zwolnienie od podatku VAT w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego. Po tym okresie zwolnienie od podatku w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego i cywilnego straci ostatecznie moc. Uchylenie zwolnienia od VAT (uprzednio zapisanego w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) było niezbędne w celu dostosowania polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej.

27 lutego 2009 r.


Interpretacja Ministra Finansów w sprawie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  i zasad wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej

Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów art. 56 § 1a i art. 165b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r., które wprowadzają obniżoną stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji oraz modyfikują zasady wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej, wydał interpretację ogólną.

20 lutego 2009 r.


Ważne terminy podatkowe

W poniższym opracowaniu przypominamy o terminach dotyczących opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2009 rok.

9 grudnia 2008 r.


Skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego

Od 11 października br., na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. nr 163, poz. 1016), skargę na wydaną przez organ podatkowy indywidualną interpretację prawa podatkowego wnosi się do sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Wojewódzkie sądy administracyjne zajmują się także skargami już złożonymi w warszawskim WSA przed wejściem w życie przepisów ww rozporządzenia, które czekają na rozstrzygnięcie. Nie dotyczy to jedynie tych, w których został już wyznaczony termin rozprawy.

27 listopada 2008 r.


Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 20 października 2008 r. nr 78, poz. 692 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.

22 października 2008 r.


Zmiana opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Od dnia 20 września 2008 r. opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie wynosiła 40 zł. Nową stawkę opłaty wprowadziły przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888).

25 września 2008 r.


Stawki podatków i opłat lokalnych w 2009 r.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 14 sierpnia 2008 r. nr 59, poz. 531 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. 

22 sierpnia 2008 r.


Regionalna pomoc inwestycyjna

27 sierpnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. nr 146, poz. 927).

Uchwały rad gmin w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości oraz środków transportowych, przewidujące udzielanie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w ww. rozporządzeniu (z pewnymi zastrzeżeniami omówionymi w tym akcie), nie podlegają notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również nie wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

27 sierpnia 2008 r.


Umarzanie należności z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

W świetle obowiązujących przepisów brak jest przepisów na podstawie których możliwe byłoby umarzanie zaległych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

8 sierpnia 2008 r.


Wygasanie zobowiązań podatkowych

W dniu 26 maja 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego składowi siedmiu sędziów przez skład orzekający Izby Finansowej NSA, podjął uchwałę w przedmiocie wygasania zobowiązań podatkowych w sytuacji zapłaty podatku przez inny podmiot w imieniu podatnika.

4 lipca 2008 r.


Zmiany w pomocy publicznej oraz w podatkach i opłatach lokalnych

W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2008 r. Nr 93, poz. 585 opublikowano ustawę z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Istotną zmianą jest wprowadzenie unormowań odnoszących się do wprowadzenia przez radę gminy uchwałą, stosownie do art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych od opłat lokalnych. W sytuacji, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis.

 16 czerwca 2008 r.


Uzupełnienie materiałów ze szkolenia.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa (bip.minrol.gov.pl) ukazała się informacja nt. pomocy publicznej w rolnictwie w formie zwolnień i ulg w podatku: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym.

15 maja 2008 r.


Warunki jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r. określono jakie warunki powinna spełniać miejscowość, aby można było pobierać opłatę miejscową. Rozporządzenie ukazało się w DzU nr 249 poz. 1851.

16 stycznia 2008 r.


Zmiany w podatkach na 2008 r.

Opracownie zawierające zestawienie zmian w zakresie ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych:

17 grudnia 2007 r.


Trybunał Konstytucyjny zakwestionował pierwszeństwo zaspokojenia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową przed hipotekami ustanowionymi na rzecz innych należności.

W dniu 26 listopada 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 36 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim przyznaje pierwszeństwo zaspokojenia hipotekom przymusowym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczającym zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności jest niezgody z art. 32 Konstytucji.

28 listopada 2007 r.


Nowe przepisy w sprawie opłaty skarbowej

Z dniem 27 października 2007 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). Rozporządzeniem określono:

  1. sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:

a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,

b) sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty;

  1. sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu.

24 października 2007 r.


Stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

Zgodnie z informacjami w witrynie internetowej Ministerstwa Finansów (link) od 1 stycznia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a górna granica stawki dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wynosi w 2008 r. - 676,20 zł (art. 8 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 249, poz. 1828).

Stawka określona w obwieszczeniu dla samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie ma zastosowania.

Od 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie przepisy dot. opłaty od posiadania psów. Górna granica stawki tej opłaty wynosi w 2008 r. - 100 zł od jednego psa (art. 19 pkt 1 lit. f ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu dodanym ww. ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r.).

Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjecie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy.

1.Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr. 47 poz. 557)

- więcej

2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2006 r. nr 249, poz. 1828)

- więcej

3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M. P. z dnia 19 października 2007 r. Nr 76, poz. 813)

- więcej

22 października 2007 r.


Nowe źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej pozostawiają wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych, stosownie do swojej właściwości wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast. Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości 75 zł stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

22 sierpnia 2007 r.


Znaki opłaty skarbowej nadal ważne.

Z dniem 26 lipca 2007 r. znowelizowano przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wprowadzając możliwość wykorzystania znaków opłaty skarbowej do dnia 31 grudnia 2008 roku.

8 sierpnia 2007 r.


Informujemy, że Minister Finansów opublikował obwieszczenie z 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą miały zastosowanie w 2008 roku.

6 sierpnia 2007 r.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DzU z dnia 8 grudnia 2006 r. nr 225, poz. 1635), która w art. 13 dokonuje istotnej nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm).

19 grudnia 2006 r.


Zamieszczamy pismo Pana Grzegorza Noweckiego - Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze PL-063-19/MW/06/352 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie ogłaszania przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

11 października 2006 r.


Informujemy, że w ustawie z dnia 24 lutego 2006 roku o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa dokonano zmiany brzmienia m.in. art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Obecnie ww. artykuł brzmi następująco: "Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem".

25 kwietnia 2006 r. 


 

Zamieszczamy pismo Pani Honoraty Łopianowskiej - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej - o sygnaturze AP13-160/8012/548/2006/AA z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

7 lutego 2006 r.


Zamieszczamy zmiany wprowadzone w 2005 roku do regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego.

23 grudnia 2005 r.


Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956).

7 listopada 2005 r.


Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz. 859).

7 listopada 2005 r.


Zamieszczamy pismo Pana Jarosława Nenemana - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - o sygnaturze SP1/694/8012-132/2334/05/AA z dnia 7 października br. w sprawie zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków.

17 października 2005 r.


Zamieszczamy pismo Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty skarbowej.

6 czerwca 2005 r.


Zamieszczamy stanowisko wspólne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów o pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego w 2005 roku.

9 grudnia 2004 r.


Informujemy, że w dniu 18 lutego 2004 r. zostało podpisane Stanowisko Wspólne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie programów pomocowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

24 lutego 2004 r.


Zamieszczamy informację Ministerstwa Finansów w sprawie stawki podatku leśnego obowiązującej w 2003 r. w związku z artykułami Pani Izabeli Lewandowskiej, opublikowanymi w dniu 31.12.2002 r. w gazecie "Rzeczpospolita".

31 stycznia 2003 r.


Pismo Głównego Geodety Kraju dla Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatu, w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w związku ze zmianą ustaw o podatku rolnym i leśnym.

2 stycznia 2003 r.

Wersja XML