Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje - archiwum (2002-2012)

Dotacje na termomodernizację

Samorządy będą mogły ubiegać się o środki finansowe na termomodernizację urzedów, szkół i gminnych domów kultury. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków rozpocznie 29 października. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 29 listopada.

14 lipca 2010 r.


Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez gminy i powiaty w drodze dotacji, która mogłaby być udzielana między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym oraz przedsiębiorcom.

Druk sejmowy nr 3169.

13 lipca 2010 r.


Udzielanie z budżetu j.s.t. dotacji osobom fizycznym na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, zarówno w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak również innych przepisach dotyczących zadań gminy w zakresie ochrony środowiska, brak jest normy legalizującej możliwość udzielania dotacji z budżetu j.s.t. osobom fizycznym na przedsięwzięcia proekologiczne

26 marca 2010 r.


Koszty pobytu w przedszkolu, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym

Od dnia 6 stycznia br. obowiązuje ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 219, poz. 1705). Wprowadzone w niej zmiany dotyczą rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu dotacji udzielonej dla:

- niepublicznego przedszkola (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty),

- niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego (art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty),

- publicznego zespołu wychowania przedszkolnego lub publicznego punktu przedszkolnego (art. 80 ust. 2d ustawy o systemie oświaty).

18 marca 2010 r.


Realizowanie przez j.s.t. projektów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W obecnym stanie prawnym, po likwidacji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku z włączeniem tych środków do budżetu, brak jest możliwości udzielania dotacji osobom fizycznym na przedsięwzięcia ekologiczne; w tej sytuacji gminy finansują je ze środków własnych budżetu oraz z udziałem środków pomocowych, przestrzegając dodatkowych warunków.

23 lutego 2010 r.


Ustawa  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 19 lutego 2010 r.  Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza istotne zmiany z zakresu udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

22 lutego 2010 r.


Zasady rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury 

Sposób wykorzystania dotacji przekazanej do instytucji kultury musi określić organ udzielający dotację.

16 lipca 2009 r. 


Dotacje celowe dla jst na przebudowę, budowę lub remonty dróg 

W Dzienniku Ustaw nr 53 z 1 kwietnia br. pod pozycją 435 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, które określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2 kwietnia 2009 r. 


Interpretacja Ministra Rozwoju Regionalnego w kwestii ujmowania w budżetach województw środków dotacji rozwojowej

Dotacja rozwojowa powinna być planowana w budżetach województw do wysokości kwot wynikających z zatwierdzonych dla danego województwa Planów Działania, tak aby umożliwić sprawne zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu a tym samym realizację celów Programu określonych na dany rok. 

18 marca 2009 r.


Dotacje rozwojowe

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje rozwojowe zarówno jako jednostki pełniące rolę instytucji zarządzających lub pośredniczących w systemie wdrażania programów operacyjnych, jak też jako beneficjenci w związku z realizowanymi przez siebie projektami. Dotacje te stanowią dochód samorządu województwa.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego otrzymaną dotację rozwojową ujmuje się na koncie 133 „Rachunek budżetu” w korespondencji z kontem 901 „Dochody budżetu”. 

12 stycznia 2009 r. 


Finansowanie z budżetu gminy stypendiów dla studentów

Uczelnia może otrzymywać inne środki finansowe z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. W opinii Ministerstwa Finansów, zasadne byłoby przekazanie omawianych środków (na określone zadania - udzielanie studentom bezzwrotnej pomocy materialnej) w formie dotacji celowej.

1 grudnia 2008 r.


Wzmocnienie kontroli nad dotacjami udzielanymi podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Przedstawiamy opinię Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, która wskazuje na konieczność wzmocnienia kontroli przez jednostki samorządu terytorialnego nad przestrzeganiem zasad i trybu zlecania zadań publicznych podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji.

16 lipca 2008 r.


Dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego

Zdaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, istota zagadnienia sprowadza się do wykazania, iż dane zadania związane ze wsparciem sportu kwalifikowanego mieszczą się w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz, że mieszczą się w zakresie spraw publicznych o zakresie lokalnym i stanowią zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, o których mowa w art. 6 i art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

5 marca 2008 r.


Zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości przekazania dotacji ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska do budżetu gminy.

7 października 2005 r.


Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ujmowania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów otrzymanych w formie dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

13 października 2004 r.


Zamieszczamy stanowisko Kolegium Izby w sprawie dotowania spółek wodnych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

25 listopada 2003 r.  


Zamieszczamy materiał dotyczący wyników kontroli w zakresie udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

19 grudnia 2002 r.

Wersja XML