Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - archiwum (2003-2012)

Średni kurs złotego w stosunku do euro dla przeliczania wartości zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 282, poz. 1650).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 1 stycznia 2012 r. wynosić będzie 4,0196.

29 grudnia 2011 r.


Zlecanie prac powołanym przez jednostkę spółkom kapitałowym

Wyjaśnienia dotyczące stosowania przez gminę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu wykonania prac powołanym przez tą jednostkę spółkom kapitałowym, powołanym do wykonywania zadań będących zadaniami własnymi gminy określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w których gmina jest jedynym udziałowcem

5 września 2011 r.


Rozszerzenie przesłanek wykluczenia wykonawców

Uprzejmie informujemy, iż dnia 26 kwietnia 2011 r., w Dzienniku Ustaw Nr 87, pod pozycją 484, została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowelizacja ma na celu umożliwić zamawiającym wykluczanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. z dniem 11 maja 2011 r.

 (źródło: serwis informacyjny UZP www.uzp.gov.pl)

 4 maja 2011 r.


W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2010 r. (nr 223, poz. 1458) zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 11 grudnia 2010 r.

Celem nowej regulacji jest dostosowanie protokołu do regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 223, poz. 1778) oraz wprowadzenie wzoru protokołu przejrzystego, łatwego do wypełnienia i odnoszącego się do najważniejszych zdarzeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 (źródło: serwis informacyjny UZP www.uzp.gov.pl)

 8 grudnia 2010 r. 


Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia powodzi

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki może mieć miejsce, m.in. w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanka ta ma zastosowanie do postępowań wszczynanych w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych powodujących konieczność natychmiastowego działania ze strony podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy, a zaistniała sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem terminów przewidzianych dla trybów gwarantujących zachowanie zasady konkurencyjności.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych nie może budzić wątpliwości, iż okoliczność wystąpienie powodzi, które ostatnio miały miejsce w naszym kraju oraz spowodowanie przez nią szkód w mieniu narodowym i samorządowym stanowi - w świetle przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - wypełnienie przesłanki „wyjątkowej sytuacji, nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć”.

Jednocześnie należy wskazać, iż decyzja zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego w określonym trybie w każdym przypadku zależy od analizy okoliczności faktycznych danej sprawy.

(źródło: serwis informacyjny UZP www.uzp.gov.pl)

17 sierpnia 2010 r. 


Duża nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Od 29 stycznia 2010 roku wchodzi w życie tzw. „duża” nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r., nr 223, poz. 1778). Zmiany dotyczą m.in. środków ochrony prawnej, w tym likwidacji protestów.

 6 stycznia 2010 r.


Dokumenty w zamówieniach publicznych

Od 31 grudnia 2009 roku obowiązuje nowy wykaz dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wprowadzone rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku (DzU z 2009 r., nr 226, poz. 1817).

 6 stycznia 2010 r.


Nowy kurs euro

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowy kurs euro (wynoszący 3,839) wprowadzony rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU z 2009 r., nr 224, poz. 1796).

 6 stycznia 2010 r.


Nowe progi unijne

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują nowe – niższe - kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wprowadzone rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 roku (DzU z 2009 r., nr 224, poz. 1795).

 4 stycznia 2010 r.


Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

W dniu 7 grudnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. z dniem 22 grudnia 2009 r.), z wyjątkiem:

-  art. 1 pkt 5, który zmienia art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący zasad obowiązujących przy wyjaśnianiu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

-  art. 3 ust. 2, zgodnie z którym art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia oraz konkursów wszczętych przed dniem ogłoszenia ustawy w przypadku, gdy specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została przekazana lub udostępniona wykonawcom przed tym terminem, 

które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 7 grudnia 2009 r.

(źródło: serwis informacyjny UZP www.uzp.gov.pl)

8 grudnia 2009 r.


Art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia następuje wraz z ostatecznym wyborem oferty najkorzystniejszej, tj. wraz z upływem terminu do oprotestowania tej czynności lub też ewentualnie ostatecznym rozstrzygnięciem protestu wniesionego na tę czynność zamawiającego. W konsekwencji, podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana. Tym samy, osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(źródło: serwis informacyjny UZP www.uzp.gov.pl)

23 lipca 2009 r. 


 Platforma do prowadzenia licytacji elektronicznych

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych uruchomił (pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl) platformę umożliwiającą przeprowadzenie licytacji elektronicznej.

Narzędzie to jest przeznaczone wyłącznie do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) a korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie.

25 marca 2009 r. 


Koncesje na roboty budowlane lub usługi

W Dzienniku Ustaw Nr 19 z dnia 5 lutego 2009 r. opublikowano pod pozycją 101 ustawę
z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 20 lutego 2009 r.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

Ustawa wprowadza zmiany miedzy innymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

13 lutego 2009 r.


Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 23 września br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 października 2008 r.

Jednocześnie część przepisów będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zgodnie z art. 4 nowelizacji, czynności w zakresie:

a) zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty,

c) protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie) oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg,

dokonywane będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(źródło: serwis informacyjny UZP www.uzp.gov.pl)

24 września 2008 r.


Nowy Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) to system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia. W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników należało dostosować, zmienić oraz zaktualizować strukturę, kody oraz opisy CPV. W związku z tym w dniu 15 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

Aby zapewnić czas wystarczający na techniczne dostosowanie systemów elektronicznych do nowego CPV powyższe rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r.

1 kwietnia 2008 r.


 Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Od 2008 roku zmienił się sposób przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach o których mowa w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 roku sprawozdanie można przekazać jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2007 należy przekazać do UZP, do dnia 1 marca 2008 r. (włącznie)

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) do przesłania sprawozdania niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego loginu-BZP i hasła-BZP (tego samego jak do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych). Ponieważ procedura przyznania loginu-BZP i hasła-BZP trwa ok. 2 tygodni, Zamawiający, którzy ich nie posiadają, a będą zobowiązani do przekazania sprawozdania, powinni niezwłocznie wystąpić o ich przyznanie.

23 stycznia 2008 r.


Nowy kurs euro oraz progi przy zamówieniach publicznych

Z dniem 1 stycznia 2008 roku jedno euro jest przy zamówieniach publicznych przeliczane na 3,8771 zł (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych DzU nr 241, poz. 1763).

Od nowego roku obowiązują także zmienione kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. DzU nr 241, poz. 1762).

2 stycznia 2008 r.


Jednolity tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 20 listopada 2007 r. ogłosił w załączniku do obwieszczenia jednolity tekst ustawy Prawo zamówień publicznych. Obwieszczenie ogłoszono w Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. Jednolity tekst ustawy obowiązuje od dnia 29 listopada 2007 r.

3 grudnia 2007 r.


 Nowy protokół postępowania w zamówieniach publicznych

15 listopada 2007 roku wchodzi w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostosowywujące protokół do aktualnie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych. 

20 listopada 2007 r.


Zmiana wartości progowej dla zamówień publicznych

Przepis art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, określający wartość zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów tej ustawy został zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz.560), zmieniającej ustawę z dniem 11 czerwca 2007 r. Zgodnie z nowym brzmieniem nadanym nowelizacją, ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

12 lipca 2007 r.


Zamieszczamy wyjaśnienia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące stosowania procedur zamówień publicznych do projektów finansowanych ze środków pomocowych SAPARD.

7 lipca 2004 r.


Zamieszczamy materiał dotyczący wykonywania zamówień publicznych w świetle wyników kontroli przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 2002 roku.

26 listopada 2003 r. 

Wersja XML