Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Indywidualny wskaźnik zadłużenia – art. 243 ustawy o finansach publicznych

RIO w Opolu monitoruje wielkości indywidualnego wskaźnika zadłużenia osiągane przez j.s.t. naszego województwa. W ramach działalności opiniodawczej, składy orzekające Izby wydały 4 opinie negatywne o projektach Wieloletnich Prognoz Finansowych, w których relacje wynikające z art. 243 nie zostały spełnione w 2014 r. W opiniach tych wskazywano na konieczność dokonania korekt podstawowych wielkości budżetowych, gdyż niespełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ufp, będzie skutkowało brakiem możliwości uchwalenia budżetów w latach, gdy ta relacja nie zostanie zachowana.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź udzieloną przez Panią Hannę Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, udzieloną na interpelację Pani poseł  Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz w sprawie stosowania art. 243 ufp.

Wersja XML