Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

 W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2013 r. opublikowano pod pozycją 747 ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. zapis mówiący, że gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają dziennych opiekunów, mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.
Ponadto w art. 60 ust. 2 ustawy dodano, że rada gminy w drodze uchwały określa obok wysokości dotacji i zasad jej ustalania również zasady rozliczania dotacji celowej.
Istotnej modyfikacji uległ art. 63 ustawy, w którym określono, że gmina może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Wersja XML