Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność opiniodawcza w 2015 roku

 

Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu:

12 stycznia 2016 r.


Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2015 roku.

21 grudnia 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie:

17 grudnia 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku:

18 listopada 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu:

12 października 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu:

17 września 2015 r.


Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2014 r.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu j.s.t. i występuje do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa lub zgromadzenia związku z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium organowi wykonawczemu. Wniosek ten, zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający rio. W 2015 r. składy orzekające zaopiniowały 88 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium dla organu wykonawczego za 2014 rok ...

25 sierpnia 2015 r.


Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2014 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 88 opinii, w tym 84 pozytywne, 3 opinie z uwagami oraz 1 opinia z zastrzeżeniami.

25 sierpnia 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu:

7 sierpnia 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu:

14 lipca 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu maju:

11 czerwca 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu:

19 maja 2015 r.


Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2015 rok, wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostały wydane 82 opinie, w tym 79 opinii pozytywnych, 2 opinie z uwagami,
1 opinia z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.

14 kwietnia 2015 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w uchwałach budżetowych na 2015 rok.

Deficyt budżetowy został zaplanowany w uchwałach budżetowych 45 jednostek samorządu terytorialnego. We wszystkich przypadkach składy orzekające pozytywnie oceniły możliwość sfinansowania deficytu przez te jednostki.

14 kwietnia 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

9 kwietnia 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

12 marca 2015 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu:

9 lutego 2015 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w projektach uchwał budżetowych na 2015 rok. Deficyt budżetowy zaplanowało w projektach budżetów na 2015 r. 45 jednostek samorządu terytorialnego.

3 lutego 2015 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki zostały zobligowane do uchwalenia wieloletnich prognoz finansowych. Ich projekty są opiniowane przez składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych, a uchwały w sprawie przyjęcia tych prognoz, podjęte przez organy stanowiące, są badane w trybie nadzoru przez kolegia izb. Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2015 rok. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 86 (97,8%) pozytywnych, 1 (1,1%) z uwagami oraz 1 (1,1%) opinię z zastrzeżeniami.

3 lutego 2015 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 2015 r.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2015 rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 87 (98,9%) pozytywnych i 1 (1,1%) z uwagami.

3 lutego 2015 r.

Wersja XML