Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność opiniodawcza w 2017 roku

Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2016 r.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu j.s.t. i występuje do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa lub zgromadzenia związku z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium organowi wykonawczemu.

W okresie od 28 marca do 13 czerwca 2017 r., składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały 86 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium oraz 1 wniosek o nieudzielenie absolutorium dla organu wykonawczego za 2016 rok.

8 marca 2018 r.


Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2017 roku.

2 marca 2018 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu:

1 lutego 2018 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie:

14 grudnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku:

14 grudnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu:

2 listopada 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu:

21 września 2017 r.


Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2016 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

W okresie od 3 marca do 5 maja br. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 87 opinii, w tym 84 pozytywne (96,6%), 2 opinie z uwagami (2,3%) oraz 1 opinia z zastrzeżeniami (1,1%).Opinii negatywnych nie wydano.

10 sierpnia 2017 r.


Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r.

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2017 rok, wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostało wydanych 80 opinii, w tym 77 opinii pozytywnych, 2 opinie z uwagami i 1 opinia z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.

10 sierpnia 2017 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w uchwałach budżetowych na 2017 rok.

Deficyt budżetowy został zaplanowany w uchwałach budżetowych 70 jednostek samorządu terytorialnego. W jednym przypadku skład orzekający z zastrzeżeniem ocenił możliwość sfinansowania deficytu.

10 sierpnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu:

7 sierpnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu:

14 lipca 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu maju:

20 czerwca 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu:

19 maja 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

24 kwietnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

15 marca 2017 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w projektach uchwał budżetowych na 2017 rok.

Deficyt budżetowy zaplanowało w projektach budżetów na 2017 r. 71 jednostek samorządu terytorialnego. Składy orzekające oceniając możliwość sfinansowania deficytu przez te jednostki wydały 67 opinii pozytywnych, 2 opinie z uwagami i 2 opinie negatywne.

27 luty 2017 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r.

W okresie od 27 października do 21 listopada 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2017 r.

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2017 rok. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 80 (90,9%) pozytywnych, 5 (5,7%) z uwagami, 1 (1,1%) z zastrzeżeniami oraz 2 (2,3%) opinie negatywne.

27 luty 2017 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 2017 r.

W okresie od 31 października do 21 listopada 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2017 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 68 projektów.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2017 rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 83 (94,3%) pozytywne, 3 (3,4%) opinie z uwagami oraz 2 (2,3%) opinie negatywne.

27 luty 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu:

9 luty 2017 r.

Wersja XML