Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność opiniodawcza w 2020 roku

Wyniki opiniowania za 2020 r. wniosków jednostek samorządu terytorialnego w sprawie możliwości spłaty kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wydawały opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, a także o możliwości wykupu papierów wartościowych. W roku 2020 Składy orzekające wydały łącznie 62 opinie w tym zakresie, z czego 59 opinii było pozytywnych (95,2%), a 3 opinie z uwagami (4,8%).

9 lutego 2021 r.


Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2020 roku.

27 stycznia 2021 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu:

20 stycznia 2021 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie:

4 grudnia 2020 r.


Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2019 r.

Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej, zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Opinia jest wydawana w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku.

Z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 zostały przesunięte niektóre terminy związane z przekazywaniem i rozpatrywaniem sprawozdań. W okresie od 5 maja 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r., składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały pozytywnie 87 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium.

25 listopada 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku:

16 listopada 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu:

8 października 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu:

8 października 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu:

31 sierpnia 2020 r.


Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r.

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2020 r., wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostało wydanych 80 opinii, w tym 73 opinii pozytywnych, 4 opinii z uwagami i 3 opinie z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.

27 sierpnia 2020 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w uchwałach budżetowych na 2020 rok.

Deficyt budżetowy został zaplanowany w uchwałach budżetowych 60 jednostek samorządu terytorialnego. W jednym przypadku skład orzekający z uwagami ocenił możliwość sfinansowania deficytu.

27 sierpnia 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu:

17 lipca 2020 r.


Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego oraz związków za 2019 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa i związków przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W okresie od 20 marca do 30 kwietnia br. Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych opiniowały przedłożone sprawozdania. Łącznie wydano 87 opinii, z czego 78 było pozytywnych (89,7%), 6 z uwagami (6,9%), a 3 z zastrzeżeniami (3,4%). Opinii negatywnych nie wydano. 

14 lipca 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu maju:

5 czerwca 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu:

14 maja 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

7 kwietnia 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

11 marca 2020 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w projektach uchwał budżetowych na 2020 rok.

Deficyt budżetowy zaplanowało w projektach budżetów na 2020 r. 58 jednostek samorządu terytorialnego. W porównaniu do roku ubiegłego o 10 jednostek mniej zaplanowało w projektach budżetowych deficyt budżetowy. Składy orzekające oceniając możliwość sfinansowania deficytu przez te jednostki wydały 56 opinii pozytywnych i 2 opinie z uwagami. Opinii negatywnych nie wydano.

17 lutego 2020 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 r.

W okresie od 24 października do 20 listopada 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2020 r.

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2020 rok. Łącznie wydano 87 opinii, w tym 67 pozytywnych, 17 z uwagami i 3 z zastrzeżeniami.

17 lutego 2020 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków na 2020 r.

W okresie od 17 października do 21 listopada 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2020 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 61 projektów.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2020 rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie wydano 87 opinii, w tym 75 pozytywnych, 10 z uwagami, 2 z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.

17 lutego 2020 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu:

17 lutego 2020 r.

Wersja XML